MEGHÍVÁS A NŐ BARLANGBA

Kétségtelen, hogy a világ változásért kiált. Egyre több ember érzi azt, hogy irányt kell váltani, új értékrendet kell felállítani és át kell formálni a jelenleg uralkodó mentalitást. A régi hitrendszerek megdőlni látszanak és lassan-lassan az anyag talán elveszti uralmát a szellem felett. Az emberek más utakon kezdik keresni a teljességet és a boldogságot. A jelenlegi nehézségek, amelyek tapasztalhatók az egyén és a társadalom szintjén, sokakat eljuttatnak arra a mélypontra, ahol a radikális változások és felismerések jelennek meg, s ahonnan egyenes út vezet felfelé. Remélhetőleg az eddigitől eltérő irányba, melyek valóban maradandó értékek megtalálásán és felfedezésén, megtartásán alapulnak, s az élet eseményeinek más aspektusból való szemlélést inspirálják. Ami korábban nem volt több, mint közhely egyre inkább alapigazsággá válik: hogy sem a pénz, sem az anyagi javak nem boldogítanak és a testi lelki egészség talán többet ér, mint a presztízs diktátorai által elvárt státuszszimbólumok hajszolása. Mindaz, ami a jelenlegi világot formálja, azok a dolgok, amelyek markánsan megjelennek benne erősen férfias energiák. Anyagiság, pénz, rang, hatalom, elnyomás, háborúk és viszályok mind-mind ennek az erőteljes férfi minőségnek a jelenlétét jelzik, s mint tudjuk a világ egyensúlyát a férfi és a női minőségek, aspektusok és energiák együttes munkája teheti teljessé. Ahogy az emberi kapcsolatokban, párkapcsolatokban is csak egy teljes értékű nő és egy teljes értékű férfi tud egyensúlyt teremteni, ugyanúgy nyilvánul meg ez a kapcsolat, mint szükséges koalíció a világ élhetőségének kialakításában. Ehhez persze nem árt tisztában lenni a férfi és női minőségekkel, szerepekkel. Lelki fejlődésüknek nem csak egyéni, de kollektív folyamatával, s a férfi és női minőségben megélt, vagy éppen szunnyadó lehetőségekkel és feladatokkal, melyek túlmutatnak az egyéni sorsutakon, s az egyén közösség felé irányuló felelősségét jelzik. Ahhoz, hogy a megszokott és egyre inkább elutasított mederből kiléphessünk, túl kell lépni az egyén egyedülállóságán és kicsiségén, vagy jelentéktelenségén és el kell hinnünk, hogy a változások, amiken keresztülmegyünk, a körülöttünk lévő világot is megváltoztathatják. Meg kell értenünk, hogy a fejlődésünk nem csak személyes okokból szükséges, hanem sokkal szélesebb spektrumon megnyilvánuló okokból elkerülhetetlen. Fel kell ismerni az egyén és a társadalom között fennálló szüntelen és megszakíthatatlan kölcsönhatásokat.Nekünk nőknek nagy szerepünk van a világ sorsában, hiszen mi képviseljük azokat a minőségeket, amelyek finomabbá, megengedőbbé, szeretettelibbé tehetik első sorban a kapcsolatokat. Persze ebbe az önmagunkkal való kapcsolat is beletartozik. Az a nő vagy férfi, akit gyermekkori traumák, vagy fiatal felnőtt korban megélt kudarcok irányítanak és mozgatnak nem hozhatnak békét a világba, mert tetteik mögött folyamatos önkárpótlások, önigazolások, vagy akár elégtétel vétel utáni vágyak motiválnak, mozgatnak. Ezért is nagyon fontos szerintem az a tendencia, amely mostanában átírja a rég megkopott teóriákat, az önmagunkhoz és egymáshoz, a családhoz, a közösséghez való viszonyulásaink mintáit, "trendjeit" és egész más eszközökkel és módszerekkel segíti az egészséges és teljes értékű emberré válást, s talán ez a változás idővel majd egészségesebb társadalmat teremt.


Kétségtelen, hogy az elmúlt századok során a nő, mint emberi lény, mint lélek, mint egyén, de legfőképp mint kollektíva, mint az utókor, s magának az életnek a megteremtője és táplálója, egyaránt nagy megpróbáltatásokon ment keresztül. A történelem során sokszor üldözötté, elnyomottá, lényéből fakadó tudása félelmetessé és nem kívánatossá vált. Így lassan a női szakrális tudás nagy része mítoszok és mesék rejtett üzenetévé vált. De több történt ennél. Bőrünkön érezzük. A nők által képviselt lelkiség hiánya egyértelműen felborította a világ egyensúlyát.


Ma már egyre több helyen és egyre több eszközzel küzdenek a nők függetlenségükért, érvényesülésükért és önmaguk, vagy éppen az élet szabadságáért. Nagyon fontos, hogy mi nők visszanyerjük önértékelésünket, önismeretünket, szerepeinket, működéseink mozgatóit, s persze méltó helyünket a világ alakításában. Hiszen rajtunk is múlik, hogyan alakulnak a dolgok, ebben a változó korban. Persze más eszközöket kell használnunk mindehhez, mint amit jelenlegi világban megszokott lehetőségek nyújtanak. Első sorban fel kell fedeznünk nőiségünk jelentőségét, meg kell gyógyítani saját sebeinket, anyáink és nagyanyáink ránk hagyott sebeit, hogy aztán teljes erőnkben és fényünkben ragyogva megtaláljuk a legjobb módját annak, hogy másoknak is segítségére legyünk.

"Az a nő, aki meggyógyítja önmagát, egy nemzetet gyógyít meg." - mondják.

Azt a célt tűztem ki magamnak, hogy mindazt a felfedezést és élményt megosszam másokkal, ami saját nőiségem felfedezésével, megélésével és kiteljesítésének élményével életem át eddigi életem során. Fontosnak tartom ezeknek a tapasztalatoknak a továbbadást. Szeretném, ha minden nő felismerné, hogy a női létbe való születés már önmagában csoda, s mint a világ lelkének őrzői és lányai többre és nagyobb tettekre vagyunk hivatottak, mint a mostani sztereotípiák mutatják, teljesebb és boldogabb életet élhetünk, ha visszanyerjük a kapcsolatot önmagunkkal és engedjük kibontakozni, kiteljesedni azokat a képességeket, amelyek minden nőben ősidőktől kezdve szunnyadnak.

A nőiség legnevesebb tanítói arra sarkallnak bennünket, hogy hozzunk létre "körök"-et, melyekben az együttlét, az intuitív segítés van jelen. Olyan eseményeket, ahol a nők egymás között, egymás által fedezhetik fel lényük ismeretlen területeit. Ahol felderíthetik életszakaszaik jelentőségét és szerepét, valamint azt, hogy miként tudják ezeket, minél inkább spirituális fejlődésük szolgálatába állítani. Ezekben az együttlétekben nagyon nagy erő rejlik. A csoport ereje segít átlendülni a nehézségeken, hiszen egymás sorsát fedezhetjük fel a történetekben, megélésekben. Tükröt tartunk egymásnak, s társaink legjobb segítői lehetünk abban, hogy jobb emberré, teljesebb nővé, hitelesebb anyává és a férfit inspiráló, tápláló és támogató társakká váljunk.

Hívlak Téged is, ha nyitott vagy, ha szeretnéd elengedni az eddigi hitrendszereket és megtapasztalni, ki is vagy valójában és mire rendeltettél. Ha szeretnéd kiteljesíteni nőiséged, kapcsolatba kerülve önmagaddal, ezáltal segítve a női energiák új életre éledését. Először magunkért, ősökért, férfiért, családért, gyermekekért.  Tégy egy utazást önmagadban és hagyd, hogy a benned formálódó erők általad a világot változtassák meg.

A NŐ BARLANG programjain egy körben dolgozunk, használjuk a jóga eszközeit, speciális női meditációs technikákat alkalmazunk, de más ősi tudások által kínált lehetőségeket is segítségül hívunk. Foglalkozunk archetípusokkal, misztériumokkal,  szakrális tanításokkal, női szerepekkel és élethelyzetekkel... önmagunkkal. Mert ahhoz, hogy adni tudjunk meg kell tanulni önmagunk megajándékozását és ahhoz, hogy jót cselekedhessünk meg kell tapasztalni az önmagunkhoz való jóság támogatását, hiszen minden a magban kezd formálódni, s csak a benne működő és ható erők szabad áramlása révén tud a világ csodáját szolgáló virággá válni.

Áldások és átkok - avagy a gondolat teremtő ereje

A kimondott szóban és az akarat hatalmában a kezdetektől hisznek az emberek, s erejüket ősidők óta felhasználják, alkalmazzák szerte a világon. A rontás, vagy más néven átok a negatív szándék egy cél felé való irányítása. De valóban hatalmat nyerhet bárki az életünk felett? 

Az átok mindig azoknak az embereknek volt fegyver a kezében, akik tehetetlenek, sértettek, elnyomottak, nincstelenek voltak. A régi korokban alkalmazták arra is, hogy megmagyarázhatatlan eseményeket magyarázzanak vele, s nők százait égették meg a vélten, vagy valósan nekik tulajdonított balszerencséért. Használták arra, hogy az istenek haragját, vagy átkát félő embereket szabályozzák, vagy kordában tartsák annak lehetőségével. Az emberek sokszor észre sem veszik, hogy tudattalanul is mennyi átkot szórnak szét a világban, pedig mint tudjuk az átok mindig visszaszáll. 

Ha elvonatkoztatunk az okkult hagyományoktól és tanoktól láthatjuk, hogy áldás és átok az energiák pozitív, vagy negatív minőségének megnyilvánulása. Átkok és áldások sem tesznek tanúbizonyságot másról, mint az elme és gondolat teremtő erejéről. Negatív szándék és ártó akarat azokban az emberekben ébred, vagy fogalmazódik meg, akik önmagukban negatív energiát hordoznak, vagy alapvetően, mélyen az által vezéreltek. Olyan sérelmek elszenvedői, akik nem képesek feldolgozni csalódottságukat, vagy fájdalmukat valamilyen eseménnyel szemben és annak elszenvedéséért más valakit tesznek felelőssé. Az elkeseredettek és reményvesztettek eszköze. Azoké, akik szívükben félelmekkel, haraggal és gyűlölettel élnek. Amennyiben képesek ezt a negatív szándékot, átokként irányítani, csupán azokhoz az emberekhez tudnak elérni általuk, akik maguk is hordozzák a negatív energia mintákat, így nyitottak annak befogadására, hiszen hasonló a hasonlót vonzza.

Mit tehetünk, ha úgy érezzük valaki, vagy valami rajtunk kívül álló erő negatívan befolyásolja életünket? Először is magunkban kell önvizsgálatot tartanunk. Miért váltunk nyitottá valakinek az ártó energiái számára? Mi okozza azt, hogy bárkinek nagyobb hatalmat tulajdonítunk az életünk felett, mint saját magunknak? Milyen érzelmek és viszonyulások vannak bennünk afelé az ember felé, akinek rossz szándékát feltételezzük? De legfőképp az a fontos, hogy megértsük, miért hisszük azt, hogy más valaki a felelős a bennünket ért nehézségek, vagy kudarcok miatt? Miért helyezzük kívül a felelősséget?

Ha ezeket a dolgokat végig gondoljuk, sokszor rájövünk, hogy mi magunk állunk valójában a negatív események mögött. Bűntudatot, lelkiismeret furdalást, szánalmat érzünk egy személy irányába, melyekkel már nyitottá is tettük magunkat az energetikai játszmákra. Nem egy másik ember rendelkezik hatalommal felettünk, hanem saját tudattalanunkban gyökeredző érzelmeink hoznak rontást, vagy emelnek gátakat, akadályokat. Érzelmeink önsorsrontó dinamikával fordulnak ellenünk.  
Éppen ezért, mivel az energiák felhasználásának módja és lehetősége bennünk van, azt gondolom, hogy egy átok, vagy rontás, akár áldássá is válhat, ugyan úgy, ahogy egy betegség. Arra ösztönöz, hogy felülvizsgáljuk tetteinket, gondolatainkat, s megerősítsük azokat a mentális tereket, ahol nyitottak vagyunk a negatív energiák munkája felé. Akár egy átok is tud új tereket és kapukat nyitni, ha képesek vagyunk tudatába kerülni létezésüknek. A világot a mi elménk teremti és minden amit benne tapasztalunk önmagunk tükröződése. Ezt az egocentrikus látásmódot, melyet a keleti hagyományok és filozófiák, a jóga és az önismeret módszerei üdvözölnek, nem felejthetjük el.  

Persze az embereknek ősidők óta eszközeik is vannak arra, hogy távol tartsák maguktól a negatív energiákat és ártó szándékokat, s ismeretesek olyan praktikák és módszerek, melyekkel ezek megszüntethetők. Amuletteket és talizmánokat, a védelem erejét hordozó növényeket,  ásványokat, féldrágaköveket, állati totemeket hívnak segítőül, hogy elhárítsák az ártó erőket. Azonkívül, hogy mindezek hordoznak magukban védelmező energia mintákat, attól is működnek, hogy minden pillanatban pozitív megerősítést tesznek, hogy viselőjük védelem alatt áll és biztonságban van. 

A átok beteljesülésének kulcsa egyrészről  az átok-, és az ellenünkre tevőnek általunk tulajdonított hatalmába vetett hitünk, másrészről saját érzelmeink dinamikája. És, hogy mi a legjobb ellenszer?

Nem csak az önmagunkban, de a világban ható erők és törvények megismerése és megtanulása annak, hogyan működtethetjük őket tiszta szándékaink által vezetve. Őszinte önvizsgálat gyakorlása. S mindenekfelett annak a fajta pozitív gondolkodásnak a kialakítása, amely tudományosan bizonyított módon hat egészségünkre, életünk alakulására, mintegy védő pajzsot emelve az ártó energiák és szándékok ellen. Önmagunkért vagyunk felelősek, sosem mások tetteiért, így meg kell tisztítanunk elménket és szívünket minden negatív érzelemtől, amit önmagukkal-, vagy más személlyel szemben táplálunk. 

Az átok mindig visszaszáll. Az a személy, aki gyűlöletet, megvetést hordoz a szívében magának árt a legtöbbet vele. Nekünk nincs más dolgunk, mint békével és szeretettel gondolni, s nem teret engedni a negatív energiák erőinek önmagunkban. Dolgozz saját érzelmeid és viszonyulásaid fényesítésén minden nap, s így minden ami rossz és ártó árnyék szertefoszlik a benned növekvő szeretet fényességében. Tudnod kell, hogy nincs felelősséged más ember megélései és gondolatai iránt. Néha a legtisztább döntéseink és vállalásaink is ejtenek sebeket. De ezeket magunk előtt, önmagunkban kell helyükre tennünk. Az együttérzést és az olyan érzelmeket, mint a megértés, megbocsájtás, elengedés, ahogy önmagunk felé, úgy mások felé is egyenlően kell gyakorolni, de csak olyan mértékig, amilyen mértékig felelősségünk kiterjed mások élete felett. Légy tisztában a határokkal. Tanulj meg imádkozni azokért is, akik ártani akarnak neked. Áldd őket, mert ahogy Jézus mondta: "nem tudják mit cselekednek". Vond körbe őket szereteted fényével. Erősítsd meg önmagad, éleszd és tápláld a benned szunnyadó erőket és nem lesz a világon az az ártó energia, akarat, szándék, melynek hatalma lenne feletted!

Az otthon tüze

Amikor az emberek még közelebb éltek a Természethez, s nem kerültek az anyag és anyagiság beton szürke fogságába, nem fordultak el a Természetfeletti erőktől, s a vallás és lelkiség hangsúlyosan jelen volt mindennapjaikban a különböző élettereket is szentségekkel ruházták fel. A konyha, amelyben ma sokszor a nők csupán kényszerből, kötelességtudatból, robot szerűen teljesítenek, központi szerepet töltött be a család életében. 

Arra hívlak most, hogy fedezd fel újra élettereid szakrális vonatkozásait, hogy tudatosan tudd megélni és felhasználni azokat a minőségeket és energiákat, amelyek számodra talán még láthatatlan módon, de körülvesznek téged. Fordítsd családod, szeretteid, közösséged javára, s tápláld őket tudatosan, a fűszerek mellett némi női praktikát is csepegtetve az ételekbe. 

A tűzhely, az otthonok lelke, mindig is védelmező, tápláló, tisztító szerepet töltött be a közösség mindennapjaiban, melynek életben tartása és táplálása a nők feladata, mióta világ a világ. A tűzhely nem csupán az étel elkészítésének eszköze, hanem az otthonok központi helyén elhelyezett, mintegy oltár is funkcionált. A benne rejlő isteni erő nem más, mint Hesztia (rómaiaknál Vesta), aki a családi otthont melegítő tűzhely megtestesítője, védelmezője. 

Tekinthetünk úgy a konyhánkra, mint egyfajta energia forrásra, s ami a család egységét és összetartozását szimbolizálja. Az étel, ami benne készül, nem pusztán testünket táplálja. Közös étkezéseink közben megerősítjük kötelékeinket, összetartozásunkat, elmélyítjük kapcsolatainkat, s lelkünket, szellemünket is új energiával töltjük fel. A tűzhely által ontott meleg, s a rajta rotyogó étel élettel és meghittséggel tölti meg otthonunkat. Ennek tudatában az emberek régen nagy tisztelettel övezték azokat a nőket, akik a közösség számára a különböző alapanyagok felhasználásával és összepárosításával, harmonikus, gyógyító és tápláló ételeket készítettek. Egyáltalán nem mindegy mit és milyen tudatossággal készítünk konyhánkban. A tudatosságunk minősége és az az energia, amit mozgatunk magunkban miközben főzünk, átjárja ételeinket is. Minden keveréssel lelkiállapotot, tudatállapotot, érzelmeket és érzéseket adunk hozza a táplálékhoz. Az ételeket meghatározza a szeretetet, gondoskodást, és a szándék, amelyet az asszony viselt magában a készítés során.

Régi kultúrákban az étel egy részét mindig felajánlották isteneknek, vagy természeti erőknek, melyek az ételek illatát és ízét vették magukhoz. S csak ezután ettek belőle a tűz köré gyűlők. Ők sem vették azonban anélkül a szájukba az ételeket, hogy ne áldották volna meg, vagy ne mondtak volna el egy közös imát felette. Így nem csak tudatosították ételeik értékét, de tudatosították azt is, hogy többet vesznek magukhoz, mint csupán anyag az evés során. Ma már a fogyasztói társadalomban jelenlévő túlkínálat pazarlóvá tette az embereket. Nem értik és nem érzik, hogy micsoda áldás és érték a bőség. Csak a nélkülözés idején tudatosul... pedig valóban hálásak lehetnénk. Elmaradtak az étkezések körüli rituálék, amelyek energetikailag is tovább fokozták az elfogyasztott táplálék erejét. 

Annak ellenére, hogy gyakorlatilag mostanra felismerhetetlenségig átalakult otthonunknak ez a helyszíne, tudatossággal visszacsempészhetjük belé azokat az aspektusokat, szemléletmódokat, amelyek javára válnak családunknak. A nő mindennapi mágiáinak része a konyhában való teremtés. Több születik keze alatt, mint étel. Tűzhelye gyógyító-, védelmező erejének egyik forrása, amely meghittséget, megelégedettséget és boldogságot teremt szerettei szívében.
Csak rajtunk múlik mit és hogyan főzünk ki legközelebb kedvesünk, családunk, szeretteink számára benne...


Telihold mágiák

Elérkezett az év első Teliholdja, amit a kelták Öreg Holdnak, az Észak-amerikai indiánok pedig Farkas Holdnak neveznek. 

A Telihold energiáit előtte és utána 3 nappal érzékelhetjük és élvezhetjük, használhatjuk. Ebben a 3 napban, amíg "egész" a Hold, a világban ható energiák a csúcsponton mozognak. Te is energikusabbnak, kreatívabbnak, tettre készebbnek érezheted magad. Vibrál az élet kívül-belül. Használd és tudatosítsd ezeket az energiákat önmagadban is! A Telihold támogatja az utolsó simításokat, a megkezdett folyamatok befejezését. Tudatosítsd, hogy ebben a Holdciklusban milyen tervek, célok, folyamatok teljesedtek ki benned, s ezek milyen hatást gyakorolnak a további életedre. 

A Telihold éjszakája alkalmat ad arra, hogy a különböző gyógyító köveidet feltöltsd a Hold erejével. Ha szoktál készíteni Hold vizet, tegyél egyet bele kedvenc ásványodból, hogy tovább fokozd általa a víz erejét. Készíts annyit belőle, amennyi elegendő lesz a következő Teliholdig. A Holdvizet felhasználhatod arra is, hogy a nőies energiákat tápláld magadban, s kapcsolatot tarts a Hold minőségeivel, minden korttyal megerősítve azokat. Ha nincs kedvenc ásványod, használj Holdkövet.

A Telihold a Hold ciklus kiteljesedése és mint olyan, a beérés és a teljesség megélésének ideje. A mai pár perces, vagy 1-2 órás elvonulásod alkalmával vedd sorra, hogy az elmúlt 4 hétben mi teljesedett be az életedbe, milyen pozitív események történtek veled. Gondold végig, hogy belső folyamataid hogyan alakultak, miből mivé váltak? Ünnepeld a Teljességet! 

A belső munkában mindig hangsúlyos idő, mert a Telihold energiája megvilágítja az önmagunk elől is elrejtett belső tartalmakat. Merj a fényben ránézni azokra a dolgokra, élethelyzetekre, kapcsolatokra, amelyekkel való szembenézéshez nagyobb erőre, támogatásra van szükséged.

Végy ma lazító fürdőt, használd az aromaterápia által nyújtott lehetőségeket. A bergamott, a levendula, a narancs illóolaja segít a relaxálásban. Ha tiszta, jó minőségű sóhoz, amilyen például a himalájai só olívaolajat, vagy mandula olajat keversz és csepegtetsz bele néhányat a számodra kedves illóolajból, nem csak csábítóan illatos és "baba bőrű" leszel, de a só energiájával ledörzsölheted magadról a negatív hatásokat is energetikai és érzelmi szinteken. Engedj meg magadnak egy rituális tisztító fürdőt és tudatosan szabadulj meg minden ártó, vagy nem kívánatos hatástól, gondolattól. 

Készíts magadnak Telihold esszenciát!
13 csepp szantálfa olaj, 9 csepp vanília esszencia, 3 csepp jázmin olaj és 1 csepp rózsa olaj - keverd össze őket egy tiszta edényben és tedd ki majd a Holdfénybe, hogy ez is magába gyűjtse a Telihold energiáit.

Használhatod a Telihold szertartásodhoz, vagy bármikor, amikor a Hold energiáira van szükséged a hold ciklusod során.


Ha engedi az idő vegyél Holdfény fürdőt, legalább arcod, kezeid tisztítsd meg a Telihold energiáiban. Megteheted ezeket ásványaiddal, amulettjeiddel. Élvezd a Fényt és Ünnepeld magadban a Hold erejét! ...és persze tervezd meg a következő Holdciklust. 
© Illaberek