ELŐSZÓ - HOLD MEDITÁCIÓS KÖR - Az Anya (1. alkalom)

A 2015 januárjában életre hívott női HOLD MEDITÁCIÓS KÖR ülései mindig a Telihold, vagy éppen az Újhold egy aspektusához kapcsolódnak, így női minőségek, energiák, istennők, archetípusok, életminták témáit érintik, kapcsolatot teremtve nemcsak a nőiséggel, mint inkább saját természetünk és életritmusunk, életutunk tudatos megélésével. Az első ülés alkalmával az Telihold által megformált ANYA szimbólumát idézzük meg önmagunkban kontemplatív gyakorlatok során. Az anya minőség mindannyiunkban ott él. A női élet központi fogalma, függetlenül attól, hogy hoztunk e már a világra életet, vagy sem... számos formában megéljük energiáit, amelyek olyan nagyon jellemeznek általában bennünket nőket. Egészen kislánykorunktól hat és működik bennünk. Életünk elején játékainkban, később saját gyermekeink felnevelésében, vagy a környezetünk felé forduló gondoskodásban, az elesettek megsegítésében bontakoztatjuk ki. Ez az az energia, ami empatikussá, szociálisan érzékennyé tesz bennünket, s amely teremtő-alkotó folyamatok megélésére inspirál.

A bennünk élő anyakép és anyai minták meghatározóak. Ezért is egy alapvető lépés az önismereti út során, hogy saját édesanyánkkal való viszonyunkat, a tőle átvett mintákat, tanult és kapott szerepeket tisztázzuk és helyükre tegyük. Ám ez csak a kezdet, a kulcs ahhoz, hogy saját anyaságunk kereteit, minőségeit, viszonyulásait meghatározzuk. És kezdete annak is, hogy szemléletünket kitágítva és egy más minőségbe, más szintre emelve felismerjük és tudatosítsuk kapcsolatunkat a Nagy Anyával, a Földanyával, akinek mind gyermekei vagyunk, s aki egy egészen különleges mintával és példával áll előttünk, fenntart, táplál, gondoskodik rólunk.

A Teliholdak által szimbolizált kikerekedett teljességet a női életút során a legtöbb nő az anyává válás folyamatain és a szülés beavatásán keresztül tapasztalja meg. Azonban ezen az eseményen kívül is számos formában éljük meg ezt az energiát. Ha egy anyára gondolunk legtöbbször a termékenység, kiteljesedés, életadás, táplálás, gondoskodás, gyengédség, szeretet, biztonság érzései ébrednek bennünk. Ezeket a támogatásokat azonban nem csak édesanyáinktól kell, hogy megkapjuk és elvárjuk.  Bizonyos kor után, főként ha már a felnőttkorba léptünk, önmagunk felé is gyakorolnunk kell. Persze mindezt kiterjesztjük aztán önmagunkon kívülre is: kedvesünket, közösségünket, a velünk élő élőlényeket istápoljuk vele.

Vannak azonban nők, asszonyok, akik ezekben az energiákban akadályozottak és nem tudják igazán kibontakoztatni és megélni ezt a minőséget. Vannak olyanok is, akik túlzott mértékben is megélik és igazi tyúkanyóként élik mindennapjaikat. Vannak olyanok, aki úton vannak a kiteljesedés felé, s hamarosan kibomlanak bennük az anyaság minőségével egy időben megkapott új energiák. És bizonyára vannak olyanok is, akik nem az anyaság megélésében látják beteljesedni nőiségük útját, vagy olyanok akik még sosem gondoltak arra, hogy önmaguk anyáiként, saját magukat vonják körbe az anyai érzések biztonságot adó ölelésével, s önmagukat is részesítsék szükség esetén anyai gondoskodásban.

Azok közé tartozom én is, akik még nem váltak édesanyává. Mégis úgy érzem, hogy emberi kapcsolataimon, a tanításon kívül, alkotó folyamataimban, akár a kézműves tevékenységeimben, akár írásban, vagy a konyhában való tevékenységem során is megélem ezeket az energiákat. Megfogannak bennem tervek, ötletek, megélem az ihletettség áldott állapotait, és van, hogy mindezek megvalósulásához hosszas vajúdás vezet, s majd az elengedés édes öröme oldja fel a fáradságos szülést, s elfeledteti a kezdeti nehézségeket.

Mindezeket a témákat is képviseli a Telihold, ami a beteljesülés, kiteljesedés égi szinonimája.

Számodra mit jelent az anyaság, vagy az anyai minőség?
Milyen viszonyulásokat alakítottál ki magadban ezzel a fogalommal életed során?
Milyen jelentőséget tulajdonítasz az anyaságnak, mint életszakasznak egy nő életében?
Hogyan, miben éled meg az anya energiáit?
Milyen szituációkban, élethelyzetekben jelenik meg benned?
Hogyan éled/élted meg az anyává válás folyamatait?

Várlak szeretettel 2015 január 6-án a HOLD MEDITÁCIÓS KÖR első alkalmára, ahol ezzel a témával foglalkozunk majd, valamint megidézzük magunkban Déméter energiáit, aki az anyaság archetipikus képviselője, a termékenység és bőség, lányait a végsőkig védelmező istennője.

Következő alkalom: 2015 január 21. Amikor az anya komplementer energiáival, vagyis a VÉNSÉGGEL fogunk foglalkozni.

Keresd a Vörös Sátor oldalát a facebookon is, vagy csatlakozz a virtuális női kör zárt csoportjához.

Asszonyok ereje

Hajdanán, a korai időkben a nők előtt zárva maradtak a tudományok kapui. Sem egzakt tudományokhoz, sem ezoterikus tanításokhoz nem férhettek közel, csak nagyon kivételezett asszonyok. Az értelem atyjai míg az ész által racionalizálható tudás kutatásával, vagy épp ranggal, hatalommal és háborúskodással voltak elfoglalva, addig a nők szűk keretek közé kényszerültek. A női energiák és a női minőségek lényege azonban így is erőteljesen jelen volt a mindennapokban és meghatározták azt. 

A nők mindig is a természethez közel éltek, s korok folyamán sokkal inkább megőrizték ezt a kapcsolatot a természettel, mint a férifak. Még az ősember oldalán övék volt a gyűjtögetés és táplálás feladata, ami korán megismertette velük a növények gyógyító-, vagy éppenséggel ártó hatásait. Hosszú ideig a nők a legkülönfélébb helyzetekben, széleskörűen alkalmazták őket, hogy gyógyítsák, erősítsék, segítsék velük tárasaikat. Hatalmas tudás birtokában voltak ezáltal a gyógyítás területén. Tudásukat erősítette a szülések körüli bábáskodás, jelen voltak az élet érkezésének pillanatában, ahogy a halál kísérői is voltak olykor ugyanitt, vagy a betegágyak mellett, hiszen övék volt az ápoló, támogató szerep az elesettek oldalán. 

Nem csoda, hogy hamar féltékennyé váltak a tudományok és a hatalom emberei, s a természetes gyógyító asszonyok tudását boszorkányságnak, sarlatánságnak kiáltották ki és üldözni kezdték őket. Azonban az, ami leginkább bőszítette a tudásra szomjazó férfiakat, az volt, hogy amíg ők laboratóriumokban, matematikában és kíséretekben keresték az élet misztériumait, addig a nők ezeket természetes módon élték meg és hordozták magukban. Bennük lüktetett az élet ciklikussága, s a férfiakkal ellentétben teremteni voltak képesek saját testük adottságainál fogva, s vérük ereje a megújulás képességével, misztikus életerővel ruházta fel őket. Ez akár tudatos, akár tudattalan szinten, de félelmet keltett a férfiakban. 

Nem véletlen, hogy az egyház intézménye leginkább, elzárt mindent, ami a nőiség erőit hirdette. Megtagadták a női tudásokat, tabunak és tisztátalannak nyilvánították a nő természetes folyamatait és egymással szemben álló, mégis egyidejű elvárásokat állítottak a nők elé, mint az anyaság és szűziesség fogalmai. A női erő hangja így egy időre talán elhalkult, de sosem némult el teljesen.

Ha körülnézünk a világban látjuk és érezzük, hogy erőteljesen a férfi minőségű energia dominál. A politika, a gazdaság, a társadalmi viszonyok, szerepek, a munkahelyi elvárások, mind a férfi minőségű energiákat tartják előtérben. Anyagi téren való halmozásra törekszik leginkább az ember, pénz és vagyontárgyak birtoklására vágyik, s szinte az által minősíti, vagy határozza meg önmagát. Beláthatjuk azonban, hogy férfias minőség ilyen szintű dominanciája nem vezetett sok jóra ezidáig. A férfi erő önmagában hajlamos a egocentrikusságra és a rombolásra, hatalomra tör, az anyagba és anyagiságba ragad és leigázza a világot.  

!!!Természetesen ez így erős és sarkos jellemzés. Semmiképpen sem a férfiak ellen szól, sem nem ledegradálásukra irányul.  A férfi erőre szükség van és kell, de ha a női minőségeket teljesen kizárja, elzárja, nem engedi érvényesülni, akkor eltűnhet minden szépség, szín és íz az életből, amit a nők, az ő női energiáik és minőségeik szerint hoznak a világba. Ez az egyensúlyvesztés látszik és érződik ma világunkban. Úgy fogalmaznak a női tanítók, hogy amíg a férfiak pusztítani képesek, addig a nők életet adnak. S jelenleg a világ legtöbb helyén és az élet legtöbb területén előbbi érvényesül jobban!!!

Minőségekről és energiákról van szó, amelyek egyébként bennünk nőkben is jelen vannak. Tudjuk, hogy egy nő nem csupán női, ahogy egy férfi sem csupán férfi energiák, minőségek és tulajdonságok hordozója. Azt pedig látjuk, hogy a nők nincsenek túl jó állapotban. PMS, endometriózis, ciszták, termékenységi problémák, kihordási komplikációk, szülési nehézségek szomorítanak és betegítenek sokunkat. A nők mindig is a világ lelkei voltak, együtt rezegtek az élettel. Szoros kapcsolatban vagyunk és létezünk a Természettel, s bennünk ugyanannak a férfias minőségnek a dominanciája tombol és rombol, ami a világunkban is, hiszen a nők is, ennek hatására, egyre inkább elrejtik vagy elfeledik valódi arcukat, s elveszítik a kapcsolatot a női bölcsesség forrásával. 

A világunk és mi magunk is akkor menekülünk meg, ha férfiak és nők, férfi és női energiák, minőségek, tulajdonságok ismét egymáshoz rendeződnek, s támogatóan, egymást emelő, erősítő módon egészítik ki egymást. Ahogy önmagunkban is törekszünk felismerni és egymással harmóniában működtetni ezeket az erőket, úgy a világban is törekednünk kell megteremteni ezt a harmóniát. Ez egy folyamatos belső munka záloga. 

Bár sokáig úgy tartották, hogy a nők szerepeiknél fogva nem alkalmasak arra, hogy szellemi praxist folytassanak ez a feltevés téves. Sőt, azt gondolom, hogy mi nők nagyon is magas szintű szellemi gyakorlatok végzésére vagyunk hivatottak, csupán meg kell találni a saját eszközeinket és módszereinket. A férfiak számára megalkotott utak, mint az aszketikus jóga, vagy a jóga meditáció némi módosításra, előkészítésre, személyre szabásra szorulnak, hiszen ezeket a módszereket férfiak alkották, férfiak számára és nem veszik figyelembe a nők egyéni adottságait, képességeit, készségeit. Azonban valaminek a hiánya nem jelenti azt, hogy a hiányzó dolognak nincs létjogosultsága. 


A nő feladata a materializálás. Ennek legszebb szimbóluma, amikor egy leendő édesanya egy láthatatlan, megfoghatatlan energiából, természetesen társa közreműködésével, de mégis egyedül, saját testén belül életet formál és hoz a világra. Ez a transzformáció csak egy példa arra, hogy a női erő miként működik és milyen szerepet tölt be a világban. A női teremtés mindig a szellemitől halad az anyagi felé, míg a férfiak az anyag felől igyekeznek a szellem felé. Ezért is van az, hogy akár csak az otthonunkban, akár a szűkebb vagy tágabb közösségben nagyon is meghatározó egy nő mentális állapota, hisz abból fakad minden öröm és bánat, gazdagság, vagy nélkülözés, beteljesülés vagy elvetélés. Teremtő szerveink, mint méhünk, vagy petefészkeink, melleink sokkal több szinten és módon működnek és hatnak, mint gondolnánk. Pusztán reprodukciós szervként ismerve fel erőközpontjainkat súlyos veszteség. Női teremtő erőnk bármire képes. Megfoganhatunk tervekkel, ötletekkel, vagy épp társunk sikereit hordozhatjuk magunkban. És ha megfelelően tápláljuk ezeket a terveket, még ha meg is vajúdunk velük, bizonyosan a világban köszönthetjük megvalósított formában őket, ezzel családunk, szeretteink javára fordítva közvetetten, vagy közvetlen módon sikereinket. 

Ezért is buzdítok arra minden nőt, hogy találjátok meg a számotokra megfelelő szellemi utakat. Meditáljatok, szánjatok időt önmagatokra. Legyetek önmagatok bábái, anyái is. Tápláljátok szellemi étkekkel önmagatokat, hogy növekedhessetek szellemi erőtökben. Gyomláljátok az elmétekben gyökeret verő ártó, gátló, lekicsinyítő és megsemmisítő gondolatokat, akár virágos kertetek, Főzzetek ki praktikákat, mágiákat, hogy a mindennapok apró részletibe ivódjon be női bölcsesség varázsos illata. Tisztogassátok személyiséget és lelketek, hogy mint a tisztára mosott, szél elé terített ingek, átragyogtassák a nap fénylő sugarait. Merjetek változni és változtatni, alakítsátok át a világot, ahogy mindig mindenből, valami mást csináltok. Emeljétek és támogassátok nő társaitokat, mint egymás nővérei, anyái, nagyanyái. Ezek a nők mágiái. ...és a mosoly... mosolyogjatok sokat, mert a nők bölcsessége és derűs mosolya gyógyíthatja csak meg, ezt a pusztuló a világot! 


A nő szellemi útja

Ahogy magukat a jógagyakorlatokat, úgy a legtöbb szellemi gyakorlatot is férfiak dolgozták ki, férfiak számára. A mainstream a legtöbb esetben nem veszi figyelembe az alapvető különbségeket férfi és nő között, annak ellenére, hogy ezek a különbségek igencsak jelentősek, nem csupán a jól látható fizikai másság tekintetében, hanem a nők lehetőségeit, készségeit, hajlamait, adottságait, igényeit és életútját tekintve is.

Sokan felismerték már, hogy az alapvetően férfi energiákkal dolgozó jóga gyakorlás, vagy a férfiakra szabott meditációs praxis nem megfelelően támogatja a nők szellemi útját, legalábbis nem úgy és nem olyan mértékben személyre szabott részükre, ahogy azt a női minőségek megkívánnák. Ha visszatekintünk akár India, akár Kína, vagy Japán szellemi hagyatékára, jól láthatjuk, hogy hangsúlyosan férfi követők, szerzetesek, szentek fogalmazták és járták a kijelölt utakat. A nők elől sokáig rejtve maradtak a tanítások, s csak kivételes helyzetben lévő asszonyok folytathattak spirituális gyakorlatokat. Ezek a gyakorlatok azonban a férfi minőségek által voltak meghatározva és kialakítva. Mondhatjuk, hogy az ész, az intellektus és értelem útján közelítettek a cél felé, szabályokkal és rendszerekkel kikövezve az utat, ám a nőket adottságaik inkább az érzelmek, az intuíció, a finomabb energiákkal való munka irányába vezetik. Születésüknél fogva szellemük szabadabb, lágyabb, hajlékonyabb, mintsem, hogy merev keretek közé szorítsák az élet áramát, melynek hullámait ösztönösen élik számtalan testi-lelki cikluson át egész életük során.

Túlhaladva azokat az időket, amikor a nők csupán kiszolgáló személyzetként éltek a férfiak mellett, alárendelt szerepbe kényszerülve, egyre inkább szükség és igény ébredt arra, hogy a nők önmagukra találjanak és felelevenítsék, vagy újra kidolgozzák azokat a módszereket, melyek speciális tulajdonságaikhoz igazodva segítik őket spirituális fejlődésükben. A megőrzött ősi szakrális tanításokat életre kell hívni, helyenként át kell szabni, s a modern nő alakjára, egyediségére kell formálni.

A nő sok tekintetben másképp működik mint a férfi. Tekintsünk el most az alapvető fizikai, biológiai különbségektől, tudatosítsuk, hogy elhanyagolhatatlan különbségeink egyben meg is mutatják, merre kell haladni nőként, vagy épp férfiként a spirituális kiteljesedés felé.

Ezeket a különbségeket alapvetően a JIN és a JANG rendszer fejezi ki leginkább. Tudnunk kell azonban, hogy soha nincs abszolút jin, vagy jang. Bármilyen mélyre is hatolunk, az egység újra és újra, akár a végtelen fraktál jinre és jangra bomlik tovább. A nők nem pusztán a JIN energia minőségeivel rendelkeznek, ahogy a férfiak sem pusztán a jang energiával. Mindkét nem magában hordozza mindkét minőséget. Úgy tanítják, hogy a nők kívül a JIN energiával, belül JANG energiával vannak felruházva, s a férfiak fordítva. Egészséges helyzetben kiegyensúlyozottan rendelkezünk ezekkel az erőkkel, s a keleti egészségszemlélet szerint éppen ennek az egyensúlynak a felborulása okozza a betegségeket, vagy a kiegyensúlyozatlan mentális állapotokat.

Engedjük meg azonban most ennek a két minőségnek, hogy segítségünkre legyen abban, hogy felismerjük a nő szellemi útját meghatározó minőségeket.

JIN
nő, nőies, belső, passzív, introvertált, összegyűjtés, foganás, megtartás,  elengedés,  összehúzódás, lefelé áramló energia, megformálás, víz, vér, puhaság, lágyság, Hold, éj...

JANG
férfi, férfias, külső, aktív, extrovertált, szétszórás, nemzés, átformálás, megtöltés, kitágulás, felfelé áramló energia, mozgatás, tűz, életerő, keménység, harcosság, Nap, nappal...

A finomabb energia munkák tekintetében a legmeghatározóbb és egyik legfontosabb különbség a férfiak és a nők szellemi útja között, hogy a férfi lentről felfelé dolgozik az energiákkal, tehát az anyagtól, az anyagi síktól halad a szellem felé, mondhtnánk úgy is, hogy a durvától a finom felé. A nő azonban felülről lefelé dolgozik, tehát a szellem irányából halad az anyag felé, megjelenítve a durvában a finomabb aspektusokat. Mit is jelent ez? A nő  magában hordozza az élet misztériumát. A kozmosznak olyan eszköze, mely képes az anyagba transzformálni a szellemi erőket, energiákat. Ő az összekötő ég és föld között. Ennek a folyamatnak szemléletes szimbóluma a foganás, várandóság és szülés folyamata, amikor is a nő önmagán keresztül egy szellemi minőséget testének különleges képességével transzformál anyaggá. Adottságainknál fogva sokkal szorosabb kapcsolatban és együttműködésben állunk a körülöttünk ható erőkkel, s szellemi utazásunk célja, hogy ösztöneinket, női bölcsességünket minél tisztábbra csiszoljuk, felismerjük és tudatosítsuk egyediségünket, női természetünket, s önmagunkon keresztül a szellem ragyogásának nyissunk teret, s engedjük hatni magunkon keresztül a külvilágban.

Újhold Rítus

Mikor a kiteljesedése után a Hold elkezd fogyatkozni, az inspiráció időszakából a reflexió idejébe lépünk át. Az Újhold időszaka magában hordozza sötétséggel, árnyoldalunkkal való szembenézést. Egyúttal ez a fordulópont átvezet bennünket ismét a növekedésbe, s az örök körforgásban megkezdődik újra a kiteljesedés.

Az ÚJHOLD energiái előtte és utána 1-2 nappal intenzíven érzékelhetők. Támogatják a befelé fordulást és az eltöprengést életünk dolgai felett.

Ezen az estén összegyűjtheted azokat a dolgokat, amelyek elengedésre várnak. Rendezhetsz magadnak, vagy akár pároddal, családoddal közösen szertartást, amely során összegyűjti ki-ki magának azokat a dolgokat, amelyeket szeretne elengedni, megszüntetni. Mi az a gondolatmenet, megszokás, berögzültség, nem kívánatos élethelyzet, viszonyulás, hozzáállás, amitől szeretnéd/szeretnétek visszavonni az energiákat. Légy/legyetek tudatában ezeknek is majd az Újhold estéjén! Akár össze is lehet írni ezeket a gondolatokat, amelyek megjelennek benned/bennetek.

Az Újhold előtti napokban összegezd azt is, hogy honnan, hova érkeztél, hol tartasz éppen. Tudatosítsd, hogy milyen tervnek, folyamatnak szeretnél energiát adni az Újhold megjelenésével. Tisztázd le magadban, hogy milyen irányok és célok felé szeretnél mozdulni a következő időszakban. Mérlegeld, hogy milyen életterület igényli leginkább a felé fordulást és a törődést. Egyszóval, a napokban végezz önvizsgálatot, hogy az Újhold napján határozottan és tudatosan tudj majd dolgozni arra a témára, amit választasz. Hangolódj...

INSTRUKCIÓK AZ ÚJHOLD ESTÉIRE:

Elérkezett az Újhold ideje. Az elmúlt két napban végig gondoltad mi az ami elengedésre, megszüntetésre, az energiák visszavonására vár, s mi az, amit erősíteni és táplálni szeretnél. MA este, amikor időt töltesz önmagaddal, csendesítsd el az elméd. Végy egy kellemes fürdőt. Csepegtess a vízbe kedvenc illóolajodból. Dörzsöld le a tested olajba kevert sóval, amibe szintén tehetsz egy pár csepp illóolajat. Tudatosítsd, hogy ebben a fürdésben lemosol magadról, minden elhasználódott, elhalt idejét múlt gondolatot és energiát. Megtisztulsz testedben és lelkedben egy új kezdet számára. Majd vonulj el egy zugba az otthonodon belül. Gyújts meg egy gyertyát, ha tudsz égess faszénen zsályát, vagy rozmaringot, ezek védelmet adnak, támogatják a tisztulást, tisztánlátást.

Szánj egy kis időt arra, hogy az elmúlt napokban összegyűjtött gondolatokat, kicsit más szempontból is végig gondolod. Vedd végig az elengedésre váró dolgokat: mire tanítottak meg, miért volt egy ideig jogos a jelenlétük az életedben. Biztos, hogy minden negatív volt, amit idesoroltál? Tudatosítsd, hogy nincs jó és rossz, keresd meg mi az, amiért értelme volt jelenlétüknek az életedben. Ha meg vagy: írd össze azokat a dolgokat, melyeket valóban szeretnél végleg elengedni, megszüntetni, visszavonni belőlük az energiáid. Írd fel egy kis papírra ezeket címszavakban.

Egy másik papírra írd fel címszavakban, mi az amit táplálni szeretnél, mi az aminek energiát kérsz és adsz. Fontold meg, hogy amire vágysz, valóban szükséges e, pozitív irányba viszi e az életed, segít-e, szolgál-e téged a fejlődésben és haladásban. Ha találsz olyat, ami mégsem az a vágy, ami igazából hasznos számodra, még felírhatod a másik kis papírra és elengedheted... Ismered a mondást: "vigyázz mit kívánsz... mert megkapod!"

Ha meg vagy: Egy tűzálló tálcán, alátéten, a gyertya lángjában égesd el a papírkát, amire felírtad az elengedésre váró dolgokat. Kérd meg a mai Hold energiáit, hogy szüntesse meg az életedben ezeknek a dolgoknak a jelenlétét. Kérd a támogatását az elengedéshez, és az erők visszavonásához. Miközben elégeted a papírt, tudatosítsd, hogy mindezek a dolgok, amiket felírtál, eltűnnek az életedből. Persze tudd azt is, hogy a Te erőfeszítésedre is szükség lesz, de ezzel a szertartással energiát, lendületet, és a szándék erejét adod a változásnak. Ne felejts el hálát adni ezeknek a dolgoknak a tanításért, azokért a dolgokért, amihez hozzásegítettek, amiket megértettél általuk.

Mikor elég a papír, érezd át a lehető legteljesebben, hogy ezek a dolgok már nincsenek jelen az életedben. Tudd, hogy megszűntek működni, hatni benned. Engedj teret a megkönnyebbülésnek, a felszabadulásnak.
Ha sikerült teljesen átélned ezeket az érzéseket, fordulj azok felé a dolgok felé, amelyeket táplálni szeretnél. Még egyszer olvasd át a papírkádon szereplő címszavakat. Majd merülj magadba, fordulj egészen befelé.

Tedd a kezed a hasadra, a két petefészek területére, vagy ahol jól esik. Érezd a teret, érezd és tudatosítsd a méhed. Teremts kapcsolatot vele. Majd méhed terében idézd fel azokat a terveket, célokat, gondolatokat, amelyeket összegyűjtöttél. Engedd a magjaikat megfoganni méhed terében. Érezd és lásd, ahogy benne életre kelnek és kivirágoznak. Kérd meg a Holdat, hogy energiáival támogassa elhatározásaid, ha az mindenek javát szolgálja. Maradj együtt ezekkel a képekkel. Éld át őket, mintha már meg is valósultak volna.

Mikor vége a szertartásodnak maradj egy kicsit ebben a mágikus térben. Lazíts, pihenj, igyál egy pohár bort, vagy levendula teát. Adj hálát magadnak, hogy időt szántál az Újhold Rítusának elvégzésére.

Ha van kedved 21h-tól kapcsolódj be a közös meditációba, amelyet minden Újhold és Telihold alkalmával végzünk és vedd magadhoz a csoport erejének támogatását. Várunk!

A következő napokban megismételheted a folyamatot, hogy tovább erősítsd azt.

...és természetesen, ha nyitott rá a párod, akkor közösen is elvégezhetitek a gyakorlatokat. Erősítsétek meg a közös célokat, terveket és engedjétek el a kapcsolat negatív energiáit...


Méhbe merülve

A méh szakrális vonatkozásairól egy korábbi cikkben ( A szakrális nő teremtő erő) már volt szó, azonban a téma bőven tartogat és hordoz az ott leírtakon kívül tartalmat, témát. A nő központi szerve, amit gyakran méh-szívnek, vagy méh-agynak neveznek, s a nőt világokat átívelő hatalommal ruházza fel. 

Keveset foglalkozunk vele, mert keveset tudunk róla... sokat felejtettünk. Hajlamossá váltunk arra, hogy a fejünkben éljünk. Ez a legtöbb nő boldogtalanságának oka. Bezáródott az intellektusa korlátai közé, miközben a férfiassá vált racionális világ szereptévesztéseibe kényszerítette magát. Erőtlenné váltak a nők a férfival való versengésben, mert elveszítették a kapcsolatot a nőiség esszenciájával. 

Ahhoz, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, gyógyítsuk önmagunkat és magunkon keresztül egymást, s a globális nőiségen keresztül a világot, méh-munkába fogunk, mely által elkezdenek áthelyeződni a súlypontok, míg végül visszatérnek eredeti középpontjukba. 

A méh-munka a méhünk útja. Nem könnyű járni rajta. Mikor a nők elkezdik ezeket a folyamatokat éleszteni, táplálni, bejárni, az szó szerint a pokol bugyraiba való alászállás tud lenni. Düh, szomorúság, fájdalom szakad fel a helyről, amely rendesen örömünk, kreativitásunk, erőnk, nőiségünk forrása lenne. Hordozzuk magunkban nem csak saját élményeinket, hanem nagyanyáink, dédanyáink, s minden ősünk, de még a globális nőiség tapasztalatait, emlékeit is. Sejtjeinkben élnek a múlt asszonyainak érzései. 

Mégis, ebben az alászállásban van valami csodálatos. Lehetővé teszi a szív kivirágzását, a legmélyebb szintekig. Mélyen és szervesen átalakít, s elválaszthatatlanul összeköt az élet szövetéből származó támogatással és táplálással. Emlékeztet arra, hová is tartozunk. S ez a mélyből feltörő tudása és megélése nőiségünk és az élet egységének, boldoggá, önmagunkban is erőssé és teljessé tesz minket. 

Sokáig nem volt valódi, tiszta modell a nők előtt. A valóságot elfedték a történelem és a férfi minőségbe forduló világ félelemből fakadó tévképzetei. Ennek hatására generációkon át mi nők, felejtettünk. Nem tudtuk hova forduljunk, kikből merítsünk inspirációt, ki képvisel valódi támogató erőt, ki szolgál követendő példával. A nők leváltak valódi szerepeikről, s a kényszerből viselt jelmezek, csak csúfolták a valódi nőiséget. A mai világban a nőiség termékké vált, manipuláció tárgy lett. Most azonban sok minden változik. Egyre többen ismerik fel, hogy túl kell lépni a tömeg által elfogadott és igazolt normákon azért, hogy visszanyerjük önmagunkat. Semmilyen területen nem lehetséges elérni a nagyságot, ha nem lépjük át határainkat.

Akkor születik meg a NŐ, amikor képessé válik maga mögött hagyni a konvenciókat, a szerepekhez, elvárásokhoz, a társadalom által meghatározott erényekhez, vagy akár a női kollektív tudattalanhoz való minden kötődését. Ha felszabadítja magát abból az évezredeken át tartó torzó minta alól, amely elfedte és feledtette a szakrális nőiség lényegét. Ennek a felszabadulásnak, önfelszabadításnak a hatására képessé válsz szoros és intim és bizalommal teli kapcsolatot építeni önmagaddal, ösztönös női minőségeiddel és méh-erőddel. Mielőtt a hernyó pillangóvá válik bebábozódva gyűjt erőt a nagy átalakuláshoz. Nem szükséges, hogy ésszel és értelemmel értse a folyamatot, sokkal fontosabb, hogy ösztönösen hagyja végbemenni azt, ami megállíthatatlan és elkerülhetetlen. Azonban neked sem elég pusztán racionális szinten ismerned a benned ható erőket és a zajló folyamatokat, áradásokat és apályokat. Meg kell élned és értened őket. Meg kell tapasztalni a nőiséget ahhoz, hogy virágba boruljon általad. Bele kell merülnöd, magadévá kell tenned, azzá kell válnod. Ez a méh-erő felélesztésén át lehetséges, mely minden zsigeri tudásnak való feltétel nélküli önátadást jelent, olyan ösztönt, amely engedi az életet áramlani. 

Mikor egy nő bejárja a méh ösvényeit, s hagyja magát a méhe által vezetni, elkezdi megélni önmagát, megszereti magát. Önmaga szeretetével pedig minden körülötte lévő életre hatással van. Képessé válik igaz és valódi életet élni. Méhe, amely őre és kapuja az életnek, szüntelenül megújítja, támogatja, táplálja, s korok asszonyainak bölcsességével látja el csalhatatlan intuícióin keresztül. A méh ereje és mélysége, melybe újra és újra alámerülünk, rendíthetetlen alapot és védelmet ad ahhoz, hogy szívünkön keresztül felemeljük önmagunkat. 

A Hold vörös könnye


“A menstruációs vér tehát – az egyetlen olyan vér, ami nem erőszak vagy betegség által fakad – magában hordozza az Istennő erejét, áldását és bölcsességét.”
André Zsigmond, vallástörténész

yonikamakhya-yoni2A menstruációs vér abszolút tabunak számít. Nem ábrázoljuk, nem nézünk rá, nem beszélünk róla. Annak ellenére nem, hogy világszerte fellelhetők hagyományok, melyek arról tanúskodnak, hogy a menstruáció idejét élő nőnek és vérének igen nagy hatalma volt. Ha bele gondolunk a menstruáció és a vérmisztériumok a földön élő minden valaha élt, élő és életre váró nőt egy közös körbe von… mégis egyre kevesebbet tudunk róla, s szinte alig akadnak, akiknek többet jelent Holdesszenciájuk annál, mint hogysem eldobható betétekre csepegtessék.
A régi időkben és kultúrákban még az élet nagyobb összhangban való volt a női princípiumokkal és az Istennővel. A menstruációs vérre, mint gyógyító, mágikus esszenciára tekintettek, s fontos rituálék alkalmával használták fel. Szimbolizálta az életet, a termékenységet és a halhatatlanságot.  Úgy tartották, hogy egy fiatal lány első vére tartalmazza a legerősebb gyógyító tulajdonságokat, s akár gyógyíthatatlan betegségekre is gyógyírt hozhat. De a Holdvért nem csak gyógyításra, a betegségek idején használták. Része volt a termékenységi ünnepeknek, rituáléknak és rítusoknak is.  A vérét a földnek adó nő hozzásegíthette a közösséget ahhoz, hogy a növények bőségesebb termést hozzanak, s gazdagabban lássa el őket élelemmel.

Különböző törzsi hagyományok szent időszakként élték a menstruáció napjai, s a Holdvért nem csak gyógyításra és regenerálódásra, hanem mágikus cselekedetekhez, rituálékhoz használtak fel. A nők menstruációs sátrakba vonultak szertartásaikhoz, miközben a férfiak vigyáztak rájuk. Bölcsességüket és tisztánlátásukat elismerték, sőt a vezetők kikérték döntéseik előtt. Egy nő a “sötét hold idejében”, vagyis a menstruáció napjain a legerősebb mentálisan,  pszichésen, ezért ez az időszak a legalkalmasabb bölcsességének megosztására.

Találhatunk feljegyzéseket arról, hogy egyes tantrikus hagyományokban a menstruáció ideje egyben az extázis ideje volt. Ilyenkor a  rituális szex által az Istennőt képviselő főpapnő spirituális növekedéshez segíthette az uralkodót, vagy vezetőt. Ebben az időszakban a szexuális együttlét és a nő erotikus energiái mágiákra, átalakításra, gyógyításra irányulnak és nem pedig gyermeknemzésre. A nő holdnapjain a “hatalom birtokosa”, aki a hozzá tartozó férfit emelheti holdvére által, akár az együttlét, akár  a nő menstruációs véréből való fogyasztás formájában. A férfi sperma és a nő vére összekeverve és elfogyasztva teljes regenerációhoz és megvilágosodáshoz vezeti a tantrikákat.
Ausztráliában a menstruáció idejét az álmodás idejének tartották. Ilyenkor a nők elvonultak és a közösség érdekében végeztek rituálékat, szertartásokat, s intuitív módon használták fokozott tisztánlátásukat, s álmokat, látomásokat hívtak.

Egy nő élete során4 vérmisztériumba kap beavatást.
Az első a vérzés kezdete, az első menstruáció. A Menarche hagyományosan ennek a beavatásnak az ünnepe. A fiatal lányt ilyenkor a közösség nő tagjai maguk közé fogadják, s megosztanak vele történeteket, tapasztalatokat, átadják tudásukat és magukkal egyenlő nőként ismerik el. Énekekkel, táncokkal, virágokkal díszítik, ünneplik és üdvözlik, női körben.

A  második az első szerelmes együttlét. 

A harmadik vérmisztérium a szülés ideje. Bár nem feltétlen éli át minden nő, (amiről hosszasan lehetne írni, hogy miért kellene mégis, vagy miért nem még sem…) kétség kívül a legfontosabb tapasztalat és beavatás egy nő életében, amelyen keresztül leginkább megtapasztalhatja önmaga istennői minőségét. Méhének 7 kapuján át hozza a világra az új lelket, aki az ő testén keresztül alakul át a szellemből az anyagi világban testet öltő emberré. Jelentős folyamat, amely nem csak a születendő lélek, de a nő számára is erős transzformációs erővel bír.

A negyedik szakasz a vérzés elmaradása a menopausa ideje. Ilyenkor a nő visszafogja vérét, kreatív teremtő ereje megélt bölcsességgé válik, s élettapasztalatát szűkebb, vagy tágabb közössége segítésére fordítja.

Menstruációnktól elfordulhatunk, nem véve róla tudomást, elszenvedhetjük, vagy lehetünk közönyösek, megélhetjük a világ legtermészetesebb folyamataként, de válhatunk tudatossá is benne. Nyithatunk és felfedezést tehetünk a női lét szakrális vonatkozásaiban. Rápillanthatunk és bejárhatunk önmagunkban egy ismeretlen, de mégis ismerős szakrális világot, amely más minőségbe emeli nőiségünk megélését és tudatosságát. Kapcsolatba lépni, elkezdeni értékelni és használni a menstruációs vér erejét, talán nem mindenki számára elfogadható ebben a pillanatban, de tudom, hogy vannak olyanok is, akik kíváncsiak, tudásra szomjasak és vágynak rá, hogy megízlelhessék és élővé tehessék mindennapjaikban a női szakralitást. Hogy ki milyen mértékben ismeri fel és alkalmazza a vér erejét, az egyéni. Nincsenek szabályok, kötött rituálék, mindenki önmaga számára alakítja és magára szabja a vérmisztériummal kapcsolatos gyakorlatait. Néhány ötlet arra, hogyan használd a Hold Vörös Könnyét:

- ha teheted akár a kertedben, akár a szabadban, engedd a véred a földre, ezzel nem csupán táplálod és termékennyé teszed, de védelmet is adhatsz “területednek”.
- használhatod kedvenc növényeid öntözéséhez, táplálásához
- megpecsételheted vele imáidat, fogadalmaidat, hogy erőt csepegtess beléjük
- felszentelhetsz, megszentelhetsz vele számodra fontos tárgyakat, rituális eszközöket
- vörösborban elkeverve néhány csepp Hold esszenciát növelheted spirituális erődet

Ezenkívül persze a Holdvért tekintheted méhed üzeneteként, ami megmutatja mi és hogyan zajlik benned éppen, mi történt a ciklus során. A vérzés elindulásának módja, a vér minősége, milyensége, színe, állaga, illata és ezeknek a menstruáció folyamán zajló változásai beszédesek, jelentőséggel bírnak és ha figyelmes vagy, egyre több mindenről suttognak majd neked…Keresd a 'Vörös Sátor' közösségét a Facebookon is!

Csatlakozz zárt női körünkhöz: www.facebook.com/groups/vorossator

A Vörös Sátor hagyománya

4ddd690faeb6c723571671968d14603cSokak számára ebben a menstruáció természetes megélésétől elforduló világban a Vörös Sátor, vagy Holdkunyhó hagyománya nagyon távolinak tűnik. Teret engedni a Holdidő megélésének azonnali konfliktust szül a teljesítmény orientált világgal. Nem divat kimondani és beszélni a menstruációról és a benne megélt állapotról, inkább támogatott elnyomni a tüneteket, eltömíteni a vér szabad áramlását, elrejteni, eltitkolni és csak messziről úgy utalni rá (azok a napok), mintha vállalhatatlan és szégyellnivaló lenne a folyamat. Egyre inkább elhitték a nők, hogy átokkal sújtott és tisztátalan napok ezek, amelyeket megélünk a vérzés ideje során és elnevezéseiben is megerősítik a vele szemben fennálló ellenállást: “havi baj”-ként, vagy “nehéz napok”-ként emlegetik. Bár a TVben, vagy mozikban látható filmekből ömlik a vér, a vérző fogínyre ajánlott fogkrém reklámjában gusztusosan véreset köp a szereplő, de a menstruációs vért kék színnel illusztrálják… A legkisebb mértékben sem szeretnénk ismerni, tudni, rápillantani…

A nők sokasága igyekszik elnyomni a tüneteket, észrevétlenné és észrevehetetlenné tenni a Holdidő napjait. Ami mára megmaradt a menstruáció jelentőségéből az a betét-, tampon-, fájdalomcsillapító-, intim mosakodó szerek gyártóinkat a nyereség vágyban tett hamis ígéretei, melyekkel még nagyobb öntudatlanságba sodorják a nőket. Elhittük, hogy titkolni kell. Elhittük, hogy észrevétlenné kell tenni. Elhittük, hogy gyengébben vagyunk általa. Elhittük, hogy szégyen, ha véletlenül bármilyen látható jelét adjuk a vörös napoknak.  A vérmisztériuma feledésbe merült. És ezzel a nők elvágták magukat a Természettől, és legfőképpen Méhüktől… Nem is sejtik, hogy ez az elfojtás és tagadás, a nőiség és női lét legmélyebb elutasítása áll sok esetben a női probléma hátterében.

Ezekkel az alapokkal nehéz lépéseket tenni a Vörös Sátor irányába. Ha egy nő érzi a hívást, akkor is meg kell találnia a közvetlen és tágabb környezete számára is elfogadható módját annak, hogy egészséges szemlélettel és bölcsességgel viselje a menstruáció idejét, s beengedje életébe a hozzá kapcsolódó ősi tudást és vezetést.

A Vörös Sátor hagyományosan egy hely a menstruáló nők számára. Arra használták, hogy teret engedjenek a menstruáció folyamatának, mely nem csak testi-lelki tisztulást hozott, de a nő, a családja, és a közössége számára is fontos látomásokat és álmokat. Úgy tartották, hogy a nők Holdnapjaikon még inkább megnyílnak a Természetfeletti erőknek, így a törzs vezetői komolyan figyelembe vették a Vörös Sátor asszonyainak intelmeit. A vérzéssel egy nő nem csak arra kap alkalmat, hogy önmaga tisztuljon testi és lelki szinten, képes a férfiért, a családért, vagy a közösségért is menstruálni, s tudatosan alkalmazni vére erejét. A nők itt megosztották tapasztalataikat, támogatták, segítették egymást.

Hogyan menstruáljunk?

A legtöbb nőnek újra fel kell vennie a kapcsolatot Természetes ritmusával. Erre leginkább a Hold megfigyelésén és megértésén keresztül vagyunk képesek, amely ősidők óta a nőiség szimbóluma. Fel kell fedeznünk önmagunkban a Hold különböző ciklusait. Meg kell tanulnunk odafigyelni testük jelzéseire és meg kell hallanunk újra méhük hangját és üzenetét.
Azok a nők, akik leginkább küzdenek a nőiséggel kapcsolatos, azzal összefüggő problémákkal gyakran szenvednek a PMS tüneteitől, amely sokszor a méh kétségbeesett segélykiáltása, hogy: figyelj rám!

Menstruációnk az elengedések, és a tisztulás ideje. Befelé forduló, passzív időszak, amikor a csend és a nyugalom a legkívánatosabb. Nem elvérható önmagunktól, vagy mások által tőlünk, hogy ugyanolyan intenzitással, energiával és pezsgéssel tevékenykedjünk ezeken az érzékeny napokon. Meg kell találni annak a módját, hogy hogyan tartsunk egyensúlyt a külvilág megváltoztathatatlan elvárásai és belső igényeink között. Meg kell találni a módját, hogy legalább közvetlen környezetünkkel megértessük és elfogadtassuk a folyamatot, amin keresztül megyünk.

A törzsi kultúrák némelyike úgy tartotta, ilyenkor a nőnek semmilyen tevékenységet nem szabad végezni. Sem ételkészítésre, sem érintésre, sem semmilyen tevékenységre a ház körül nem alkalmas. – Nyilván ilyen szélsőségeket nem tudunk megengedni magunknak, hiszen nem küldhetünk egy sms-t a főnökünknek, hogy: “coming soon… most éppen menstruálok, majd jövök”, vagy nem mondhatjuk gyermekeinknek, hogy: “bocsi drága, most anya menstruál, ideje böjtölnöd egyet…” – ezek szélsőségek. Minden esetben tartózkodni kell tőlük, viszont nőként hajlamosak vagyunk az utolsó helyre sorolni magunkat és csak szolgálunk és szolgálunk, miközben önmagunkra nem elég figyelmet fordítunk, s ez nem csak magunkra nézve káros, idővel környezetünk is megsínyli önmagunkkal szembeni felszínességünk.

A menstruáció tiszteletre méltó, szakrális jelentőségű. A menstruációs vér pedig misztikus erejű esszencia, melynek mágikus erejében őseink még hittek. Fel kell ébresztenünk magunkban a tudást, s meg kell tanulnunk újra tisztelni az Istennő erejét és áldását, melyet a vérben, a vérzés által magunkban hordozunk. (Hamarosan írok még a vérmisztériumról bővebben.)

A menstruáció a pihenés és önreflexió időszaka. Lezárul egy periódus. Lehetünk efelől tudatlanok, vagy tudatosan is megélhetjük ciklusunkat (sőt megtanulhatunk együttműködni a ciklus során bennünk ható energiákkal). Alkalmunk nyílik a menstruációval elengedni érzelmi terheinket, lezárni és kiengedni magunkból feleslegessé vált tartalmakat és jelenléteket. Jól esik a befelé fordulás, a pihenés, a méh finom simogatása és melegen tartása.

Szervezetünket támogathatjuk a tisztulási folyamatban azáltal, ha több folyadékot veszünk magunkhoz, esetleg lé böjtöt, vagy könnyített étkezés folytatunk. Ebben az időszakban érdemes sötétzöld (spenót, sóska, zeller, brokkoli) vagy vörös zöldségeket (cékla), gyümölcsöket fogyasztani (gránátalma, eper, málna), amelyek támogatják a vérképzést és megkönnyítik a menstruáció folyamatát. Egyes gyógynövényeket, növényi aromákat, olajokat, esszenciákat is segítségül hívhatunk a tünetek enyhítésére, vagy a menstruációhoz kapcsolódó problémák (PMS, rendszertelenség, erős vérzés, hosszan elhúzódó vérzés) kezelésére. Mivel ez egy elég összetett téma, és távolról sem olyan egyszerű, mint gondolnánk kiválasztani és adagolni őket, erről is bővebben írok majd, addig is érdemes hozzáértő útmutatás alapján alkalmazni a gyógynövényeket.

…egyszóval… adjuk meg magunknak az időt a pihenésre, az elengedésre, a tudatos megélésre a menstruáció idején. Találjuk meg akár a külvilágban megjelenítve, akár önmagunkban a Vörös Sátor, vagy Holdkunyhó terét, ahol engedhetünk szakrális lényegiségünk megélésének, álmoknak, vízióknak, ősök tanításának… De legfőképp viseljük és vállaljuk, méghozzá büszkén a menstruációt, ami erő, bölcsesség, termékenység, gyógyító erő… ne csak lányainknak, fiainknak is beszéljünk róla, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik számára nem tabu ismerni, megélni és kísérni a női test és lélek szakrális folyamatait.

- Az indián gyógyító asszony Susun Weed szavaival -
"Arra hívlak benneteket leányaim, hogy kezdjétek el ünnepelni Holdnapjaitokat, gyűljetek össze kis csoportokban és hozzatok létre Holdkunyhókat a környezetetekben, ahova elvonulhattok és meditálhattok, ahol álmokat és látomásokat kérhettek és kaphattok, amik útmutatóul szolgálhatnak majd számotokra és családjaitok számára.
Az az információ, ami egy nő számára elérhetővé válik a menstruáció ideje alatt, az a legtisztább forrásból, a Nagy Misztérium méhéből való és fontos dolgokat üzenhet az Ismeretlenről és a Jövőről . Álomlátó embereink legmeghatározóbb, profetikus jövendölései – mint például a fehér ember eljövetele – éppen a Holdkunyhókból érkeztek.
Mit jelent ez? Azt, hogy ezekben a gyorsan és nem a legjobb irányba változó időkben a legfontosabb információk Hozzád érkeznek és minden olyan nőhöz, aki tudja jól és jóra használni Holdidejét. Mindennek az ellenkezője is igaz: bármelyikünk, aki nem figyel, és nem „szenteli meg” e napokat, az ezzel sok mindent veszít, elsősorban azt, hogy mások sem fogják tiszteletben tartani a vérzését.
Ahogy közeledik Holdidőd, érezd, hogy hogyan finomodik érzékenységed, hogyan nyílik meg benned valami. Figyeld, hogy milyen helyeken jársz és milyen energiák vesznek körül, mert ilyenkor nagyon fogékony vagy mindenre és mély nyomokat hagyhatnak benned a különböző ingerek. Olyan dolgokban merülj el, amit szívesen fogadsz be, amiből örömmel teremtesz és ami minden szinten épülésedre szolgál. Fordulj a szép felé, a békesség felé.  Olyan dalok hangozzanak benned, olyan képeket hívj elő magadból, amik gyermekeid és az utánad következő 7 generáció gyermekei felé egy harmonikus élet képét sugározzák. Finomítsd a figyelmedet és keresd a lehető legtisztább tárgyakat, amiket figyelmeddel befogadsz, hogy mire vérzésed megindul, felkészülve vonulhass el a Holdkunyhó békességes szépségébe és szépséges csendjébe hogy néhány napra magad mögött hagyd a mindennapok világát.
Legyen Holdkunyhódban egy szép füzet, hogy lejegyezhesd álmaidat, Holdidőd ihlette ötleteidet, a felvillanó képeket, megérzéseket. Rajzban vagy festve is örökíts meg néhány képet, mert így a szavak és képek gyönyörű egységet alkotva fogják kifejezni menzeszed üzenetét."

images (54)

A Hold és a Nő

0b161a45f70479e01d2f867cb235342aMondják, hogy a nők és a Hold között örök kapcsolat áll fenn. A Hold változékonysága és a nők által bejárt havi ciklusok és életszakaszok is megjelenítődnek általa. De vajon élő ez a kapcsolat? Vajon hány nő ritmusa mutat egyezést a Hold járásával? Mennyiben és hogyan segít a Hold tanítása megérteni és megélni nőiségünket? És mit tehetünk azért, hogy felelevenítsük ezt a szakrális köteléket? Megfigyelted már, hogy milyen hatással vannak rád a Hold fázisai? Használod őket arra, hogy hozzájuk igazítsd tevékenységeid? Figyelembe veszed döntéseidben, tetteidben, szándékaid megvalósításában, hogy milyen energiák hatnak rád éppen? Ezeken gondolkodtam… és közben összegyűjtöttem néhány gondolatot azzal kapcsolatban, mit is érdemes tudatosítanunk magunkban a Hold útján járva.

A Természet energiái éppen úgy ciklikusak, ahogy mi nők is állandó kiteljesedésben és befelé összpontosulásban hullámzunk. A kiterjedés és az összehúzódás, megnyílás és bezáródás, kifelé- és befelé fordulás az Élet természetes lüktetése. Nem csak testileg, lelkileg is éljük ezt a ritmust.

A Hold 4 fázisa 4 ütemet jelenít meg. Az ovuláció előtti időszakot, az ovulációt, a menstruációt megelőző időszakot és a menstruációt. Ezekhez a női életkör archetípusai is kapcsolódnak, mint a “Szűz” vagy “Leány”, az “Anya”, a “Szerető” és a “Boszorkány” vagy “Vénség”. Mikor elkezdünk egy Holdnaplót vezetni autentikus tapasztalást szerezhetünk arról, hogyan is éljük meg, miképpen jelenítődnek meg általunk ezek a szakaszok. Hogyan vannak összefüggésben egymással? Személyes ritmusunk hogyan igazodik, vagy tér el a Hold ritmusától és ez mit üzen számunkra? Mennyire és milyen formában engedünk teret a Hold által megjelenített archetípusok önkéntelen megnyilvánulásának, tudatos megélésének magunkban?

Talán a Telihold az, ami leginkább élő kapcsolatot képvisel. Erről a Holdfázisról hallunk a legtöbbet, és több spirituális hagyomány használja az energiáit. Mindenki szeret Teliholdkor az éjszakai égre pillantani és legtöbbünk szemét hosszasan megragadja a látvány. A Telihold a női ciklusban az ovulációt, termékenységet, életkörünkben pedig az “Anya” archetípusát jeleníti meg. Ilyenkor ezekkel a minőségekkel egyező energiákat tapasztalhatunk, mint például táplálás, fenntartást. Használhatjuk a Telihold idejét arra, hogy teremtsünk, létrehozzunk, alkossunk, kiteljesítsünk folyamatokat. A Telihold energiái előtte és után is egy-két napig tapasztalhatóak és használhatóak. Az évszakok közül a nyár ideje ez. A Természet a teremtés kibontakozott pompájában hirdeti a világban ható energia csúcspontját.

A Telihold inverz minősége a “Vénség” vagy más elnevezéssel a “Boszorkány”, melyet a Sötét Hold jelenít meg. Az energiák ellentétes pólusa ez, amely inkább a visszahúzódásnak, a befelé tekintésnek és a nő sötét arcaival való találkozásának ideje. Ez a menstruáció fázisa. Visszavonódnak az energiák a külvilágból, s így az évszakok közül a tél, amely ezt képviseli. A körülöttünk ható energiák ilyenkor leginkább lágyak, gyengédek. Jó ilyenkor visszavenni az aktivitásból, és lehetőségeinkhez mérten többet pihenni, megengedni magunknak, hogy ne olyan intenzitással vegyünk részt a társasági életben, tevékenységeinkben, mint egyébként. Ez a kényeztetés, az önmagunkra és lélekrezdüléseinkre való figyelés ideje. Ilyenkor már jó elkezdeni tervezni, hogy a következő ciklus energiáit hogyan és milyen módon szeretnénk használni, egy számunkra kedvező ritmus kialakítására, terveink, céljaink megvalósítására. Ennek az elhatározásnak majd a következő holdfázis, a növekedő szakasz fog új lendületet adni, mely a “Szűz” minőségéhez tartozik.

Ha az ébredező természetet szemléljük magunk körül, pontosan érezhetjük mit jelent ez a szakasz. Új energia, a magok elültetésének ideje. Megindulnak a változások élénkké válik a világ és mi magunk is benne. Ilyenkor tudjuk a leginkább ápolni és táplálni azokat a dolgokat, melyek megvalósításra várnak. Leginkább a dinamizmus jellemzi ezt az időszakot, mely a női ciklusnak az ovuláció előtti szakasza.

A fogyó Hold a fény lassú visszavonódásának ideje. A “Szerető” szimbolizálja és az évszakok közül az ősz idején éljük. Ezt az időszakot az ovuláció után, a menstruáció előtt éljük, amikor nem történt megtermékenyülés. Ilyenkor kezdjük el női természetünket más szemmel megtapasztalni. A nőnek már tudomása van a misztériumokról, szexuális energiáinak teljében és tudatában van. Felismeri mágikus hatalmát és erejét, annak működési elveivel és hatásaival együtt.

A fogyó- és a növekvő Hold mindig változást képvisel. Ezekben átmeneteket élünk meg testi és lelki szinten egyaránt. A két tengelyt a Teli- illetve Újhold, valamint a növő- és fogyatkozó Holdfázis adja, melyek kiegyensúlyozzák egymást. Az átmenetek mindig összemosódnak. Az energiák az egyik minőségből a másikba érzékeny áramláson keresztül alakulnak át.

Bíztatlak arra, hogy fedezd fel magadban a Hold- és személyes ciklusaid, életszakaszaid, menstruációs periódusaid összefüggéseit, hogy megérts önmagad. Alkalmazd és hasznosítsd a Hold erejét, mint a nők leghűségesebb szövetségesét.

Így vezethetünk Hold naplót:
1. Jegyezd fel a dátumot.
2. Társítsd hozzá a Hold aktuális fázisát.
3. Társítsd hozzá menstruációs ciklusod éppen zajló szakaszát.
Ezzel a képlettel már is elkezdheted a belső munkát. Mit üzen, mit mutat, mit jelenít meg… kontemplálj és engedd, hogy a kérdések mélyről, a tudatosságon túlról, megérzéseidből, intuícióidból ébredjenek.
Persze még jobb, ha tovább figyeled magad:
4. Milyen energia szinten vagy ezen a napon?
5. Milyen érzelmek dolgoznak benned?
6. Hogyan éled meg éppen ma a szexualitást?
7. Mi ment ma könnyen, mi nehezen?
8. …és persze az álmok…

Kívánok mindenkinek izgalmakkal teli Hold munkát és megannyi kincs felfedezését és az út során!

Keresd a 'Vörös Sátor' közösségét a Facebookon is!
Csatlakozz zárt női körünkhöz: www.facebook.com/groups/vorossator

A “Leány” és a Tavasz

Március 20-21. a Tavaszi Napéjegyenlőség ideje. Mostanra beléptünk a statikusság elengedésének időszakába. Megindulnak a természetben az áramlások és áradások, felszínre kerülnek a télnek áldozatul esett elmúlt lények tetemei, s új élet sarjad elbomló emlékükön. Ahogy a Természet, úgy mi magunk is megújulunk ilyenkor.

Mi nők sokkal inkább egységben és összeköttetésben állunk a Természettel, mint a férfiak. Életkörünk, havi ciklusaink, mind leképezik testünkben a Természet ritmusát. Ami kívül az évszakok változékonyságában, a napszakokban, a Hold fázisokban történik, egy nőben biológiailag, hormonálisan, érzelmileg is lezajlik újra és újra egy életen át. Folyamatosan éljük mindennapjainkban a körforgást kicsiben és nagyban. Így azzal, ha újra felvesszük a kapcsolatot a Természettel, saját női minőségünkhöz, saját természetünkhöz is közelebb kerülhetünk, s megérthetjük életünk ciklikusságának titkát és erejét. Ezzel a megértéssel alkalmunk adódik arra, hogy felszámoljuk belső konfliktusainkat, elengedjük azokat az elvárásokat, melyeknek önmagunk megtagadásával tudtunk csak megfelelni, női létünket megnehezítve és torzítva ezzel, s új minőségbe emelhetjük életünket, ösztönös működésünkhöz visszatalálva.

A tavasz időszakához , a napszakok közül a délelőtt tartozik, amely a “Leány, vagy Szűz” archetípus minőségét hordozza. Szimbolizálja a női ciklus első szakaszát, a megtermékenyülés előtti állapotot, a dinamikus erőt, inspirációt és megújulást. Ebben az időszakban a nők nyitottá válnak, készek befogadni az új tapasztalatokat. Ez az archetípus független, magabiztos, képes szembenézni a nehézségekkel és kihívásokkal, az aktív női természetet jeleníti meg. A tavasz, ahogy a “Leány” életszakasz, ideje az újjászületésnek, regenerálódásnak. A téli alászállásokból szerzet tapasztalatok, látomások felszínre emelésére, megvalósítására, kifejeződésére ad alkalmat. Ilyenkor a tavaszban áradó energiák által támogatva vannak az új tervek és új célok. Engedd szabadjára kreativitásod és merj álmodni magadnak egy kellemes jövőt, most van ennek a legjobb ideje.

Mentálisan is megváltozik a világhoz való hozzáállásunk, mintha a tavaszi áradások elmosnák a sötét és súlyos gondolatokat.  Elménk tisztábbá és derűsebbé válik, “fejben” is megerősödünk.  Elmúlt a gyásznak és az elmúlásnak, nélkülözésnek és begubózottságnak fagyos ideje, s figyelmünk a jövő felé fordul, megnövekedett életerőnk az új ciklust ünnepli. 

WWSbacks520

Ha aktiválni szeretnéd magadban a tavasznak, és ezzel a “Leány” archetípusnak az energiáit, íme néhány ötlet:
- viselj színes ruhákat
- ölts magadra csipkét, vedd elő legszexisebb fehérneműid
- a fehér szín tovább erősíti a ‘szűzies’ minőséget
- élvezd megújuló szexualitásod
- viselj szoknyát, a fodrok szimbolizálják és megidézik a bőséget
- engedd ki a hajad, hagyd, hogy játsszon és bújjon benne a tavaszi szél.
- szőj terveket, tűzz ki célokat
- menj ki a Természetbe, s hagyd, hogy megérintsen az életöröm
- énekelj, dobolj, táncolj (az mindig jó!)
- légy játékos
- beszélgess emberekkel, menj társaságba, ideje újra koncertre, színházba látogatni.

Fontos azonban, hogy miközben tavasszal a “Leány” energiáit mozgósítod magadban, maradj egyensúlyban a női életkör többi fázisával is. Azok a nők, akikben domináns ez az archetípus könnyen karrieristává és túlzottan becsvágyóvá válnak…
Használd a tavasz kezdetét arra, hogy salaktalanítod, méregteleníted a tested. Engedd, hogy az áradó vizek lendületet adjanak belső áramlásodnak is. Engedd felszínre törni érzéseid, engedd kibuggyanni az örömök, fájdalmak, vagy épp a megkönnyebbülés könnyeit. Igyál sokat! A víz női minőség, és az érzelmekkel áll kapcsolatban. Engedd, hogy átmossa a tested és a lelked ez az energia. Mozogj többet, lélegezz mélyen! Engedd el a nehezet, súlyosat, élettelent. Fordítsd a figyelmet a megújulásra. Töltekezz a Nap tápláló erejével, s lépj be a Természet Szentélyébe, amint teheted!

Ha van kedved elvégezheted ezt a rövid meditációt is reggelenként:

Gyújts meg egy gyertyát és nézd a lángját. Aztán engedd lecsukódni a szemed. Engedd a figyelmed egyre mélyebbre önmagadban, s túl a testérzeteken érezd meg a fényt belső teredben. Engedd, hogy megvilágítsa belső világod, s fedezd fel, ahogy itt belül új sejtek milliói élednek benned, a létezés örömtáncába kezdve. Érezd magadban az életerőt, ami egyre esszenciálisabbá válik, ahogy ráirányítod a figyelmed. Érezd a Teremtés erejét önmagadban. Minden belégzéseddel táplálod ezt a belső erőt, s kilégzéseiddel egyre nagyobb teret teremtesz neki. Érezd, ahogy árad és áramlik benned. Maradj együtt, amíg jól esik, ezzel az érzéssel és képpel… Aztán adj hálát magadban, mindazért, amit megélhetsz, felfedezhetsz, megtapasztalhatsz önmagadban és a külvilágban. Tudatosítsd, hogy minden egyes mély légzés új energiát ad a nap során, s minden felesleges feszültséget könnyedén kilélegzel majd.  Tudatosítsd magadban a belső Fényt és Erőt, s tudd: bármikor visszatérhetsz ehhez a biztonságos és megerősítő belső képhez. Lassan nyisd a szemed, majd indulj, s tedd a dolgod a nap során a tavasz energiáinak lelkesedésével….

Ehhez az archetípushoz a növekvő félhold tartozik.


Keresd a 'Vörös Sátor' közösségét a Facebookon is!
Csatlakozz zárt női körünkhöz: www.facebook.com/groups/vorossator

Női körben

Érdekes, hogy 30 éves koromig nem volt nagyon előtérben a nőiség témaköre. Valahogy könnyedén és természetesen megéltem a nőiségem és nem éreztem azt, hogy ezzel külön foglalkozni kellene. Ösztönös volt, természetes. Már évekkel korábban, úgy 20 éves korom körül apámtól megkaptam a “Farkasokkal futó asszonyok” című könyvet, ami természetesen emelt a női tudatosságomon, de intellektuális ismereten és némi inspiráción kívül nem adott többet… akkor valahogy nem vált élővé bennem. (Az évek során persze többször is elolvastam és az egyik kedvenc könyvem. Jó szívvel ajánlom minden nőnek.) 30 évesen kezdtem el igazán értékelni azt, hogy nő vagyok. Valahogy akkorra értem meg arra, hogy átformálódjon bennem a nőiség és az azáltal rám ruházott sokszínű titokzatosság. Abban a pillanatban, amikor kismama lettem, minden megváltozott. Hirtelen élővé és elevenné vált minden nőiséggel kapcsolatos tanítás, amivel addigi életemben találkoztam. A nőiség misztériuma elkezdett kibontakozni lelki szemeim előtt. Kapuvá váltam. Átjáróvá az Ég és a Föld között, összekötővé a látható és láthatatlan világok között. Éreztem, ahogy a testemben formálódik az élet. Egy Lélek alakot ölt bennem, hogy rajtam keresztül a világba lépjen. Csodálatos élmény volt megtapasztalni. Szférákon áthatoló magasságokig emelt, s mikor mégis elvesztettem a magzatomat legalább ilyen mélységekig taszított alá. A fizikai fájdalmak nem érnek fel ahhoz a lelki fájdalomhoz, amit ilyenkor átélhet egy nő. Sebek a testen, sebek a lelken, s egy jajgató anyaméh vérkönnyei… A nőiség misztériumának tündérvilága után felfedte magát a “Sötét Anya”, aki hosszasan tartott fogva birodalmában. Elszigetelten, sérülten, sebzetten, könnyekkel…

Sokáig nem értettem, hogyan lehetséges, hogy míg más nő méhében az élet virágzik, az enyémben nem volt más, csak halál… sokáig nem értettem miért történt ez velem, mit rontottam el? Egy ilyen tapasztalatot nem lehet a nőiségen esett csorba nélkül megúszni. Nehéz volt. Mégis úgy érzem életem legfontosabb beavatása volt. Beavatás a nőiség energiáiba, erőibe, misztériumába. Megértettem és felfedeztem női teremtő, átalakító aspektusaim működését, testem és méhem bölcsességét, intuícióim és ösztöneim megbízhatóságát, könnyeim erejét. Nem csak befogadásról, megtartásról, az élet továbbadásának lehetőségéről tanultam, hanem halálról és elengedésről is, mint a teljes körforgás elengedhetetlen részei. Hiszen ha életet adok a gyermekemnek, akkor is egy, végül halálhoz vezető útra indítom.

Sokat beszélgettem azóta nőkkel, asszonyokkal minderről. Mintha még egy áldást tartogatott volna ez a megélés. Visszavezetett a nők egymást megértő és megtartó erejének elfogadásához, a kapcsolódáshoz. Több női tanítót is felkerestem, hogy a nők ősi tudását és bölcsességét elmondják nekem, hogy visszaemlékezhessek arra, amit nők generációkon keresztül hordoztak magukban, s amit olyan mélyre fojtott bennük a modern élet. Elszakítottak a természetes ciklusoktól, ritmusoktól, elnémították ösztöneinket. Eltorzított szerepekkel gúnyolták nőiségünket… s lassan-lassan elfelejtettük kik is vagyunk, s hogyan bontakoztathatjuk ki teljességünket, egész-ségünket, s ennek nem csak maguk a nők, de az egész világ látta kárát…

“Aki nem tud üvölteni, nem leli meg falkáját” – C.P.E Farkasokkal futó asszonyok

Bár nem akarok átesni a ló túloldalára ( a selypítős, affektálós nőciskedés továbbra sem lesz az én világom), azt gondolom ideje, hogy a nők újra kézen fogják és vezessék egymást. Nővérei, lányai, anyái, nagyanyái, dédanyái vagyunk egymásnak, akik a régi idők istennőinek, isteni nőinek tulajdonságait, aspektusait hordozzuk. Ideje tudatosítani és tisztelettel ruházni fel őket, elsősorban önmagunkban. A világ éhezik a női-, nők által közvetített energiákra. De, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz a nőknek önmagukkal kell tudó méhükben megfoganni, önmagukat kell kihordani, vajúdni és megszülni… Egésszé kell válni újra, Természeti Asszonnyá kell lenni, hogy teremtő erőink átformálhassák a belső és a külső világot, s benne egységet teremtsenek.

Amíg nem találunk vissza természetes nőiségünkhöz, ahhoz az erőhöz, amiért minden hónapban véráldozattal vámot fizetünk, addig a nők sorsa szenvedéseket hordoz. PMS, endometriózis, ciszták, vetélés, meddőség, hormon zavarok, melyek mind a női erőközpontok betegségei, vagy legalábbis a női lélek kóros állapotainak tünetei. Mind abból adódnak, hogy hátat fordítunk önön természetünknek, s a számunkra kijelölt ritmusoknak. Nem vesszük figyelembe adottságainkat, szükségleteinket, nem fordítunk figyelmet ciklusainkra. Kapcsolatot vesztettünk önmagunkkal. A férfiak világában, a férfiak elnyomása ellen lázadva és kitörve a megaláztatottságból, jogos harcunk közben elveszítettük lényegünket, s a női minőségeket elfojtva próbáltunk férfias erőre szert tenni, hogy magunk is férfiasan állhassunk helyt, egy férfi dominancia által működtetett világban. A történelem során a nők többfajta szélsőséget is megtapasztaltak így. Talán mostanra azonban elérkezett annak az ideje, hogy megálljunk és átértékeljük magunkban helyzetünket, eszközeinket, lehetőségeinket, s felmérjük képességeinket, szerepeinket, jelentőségét nőiségünknek. Ismét köröket alakítunk, Vörös Sátrakba és Hold Kunyhókba gyűlünk, hogy ünnepeljük és megéljük közösen a NŐ-t. Megértő egymásra figyeléssel, kézen fogással, tapasztalataink megosztásával gyógyítjuk egymást, önmagunkat, s önmagunkon keresztül a nők kollektív tudatát, tudatosságát.


“ Az individuációban és Ősi, Természeti Asszony visszaszerzésében az a csodálatos, hogy mindig azelőtt kezdünk a folyamatba, hogy készen állnánk rá, hogy elég erősek lennénk, hogy eleget tudnánk hozzá; beszélgetésbe kezdünk a bensőnkben csilingelő és mennydörgő gondolatokkal és érzésekkel. Amikor válaszolunk, még nem ismerjük a nyelvet, még nem tudjuk a válaszokat, még azt sem tudjuk pontosan kihez beszélünk. Ahogy a farkasanya tanítja kicsinyeit a vadászatra és az óvatosságra, minket is úgy tanít az Ősi, Természeti Asszony, bensőnkben felbugyogva. Lassan az Ő hangján szólalunk meg, átvesszük látásmódját és értékeit. Megtanít arra, hogyan küldjünk hazatértünkkor üzenetet a mieinknek.” – C.P.E. Farkasokkal futó Asszonyok

Kéz a kézben

A szerelem, a nő és a férfi, a párkapcsolat szerepe, működése, megtalálása, mind állandó témája az embernek és a művészeteknek. Érzelmeinket, s az azokat alakító, mozgató erőket próbáljuk megragadni, tetten érni, lefesteni, elénekelni, felfedni, de sokszor hiába is próbálkozunk, mert ahány szív, annyi módja a szerelemnek, s ahány lélek, annyi színe ennek az érzelemnek.

A legtöbben arra vágynak: bárcsak örökké tartana a szerelem állapota. De biztos ez a legértékesebb része egy mély emberi kapcsolatnak? A kezdeti, lángoló, rózsaszínű, habos szerelem? Vagy esetleg marad utána valami, ami őrzi az emlékét, s egy időben értékesebbé is teszi a meghittségben, bizalomban, ismerősségben, szeretetben megélt mindennapokat? Vagy igenis megőrizhető a rajongó szerelem, a szenvedély? Lehetséges, hogy a valódi, mély szerelem, csak a mindent elemésztő lángok után tud óvó meleget adni?

Nem akarok mindezekre választ adni. Már itt leszögezem, hogy érzelmek terén vakmerőség lenne arra vállalkozni, hogy megtaláljuk az abszolút igazságot, s mindez csak egy nézőpont, egy gondolat, egy vélemény a témával kapcsolatban. A célom csupán a gondolatébresztés…

A legtöbb nő a férfit keresi, s a legtöbb férfi a nőt. A párra, vagy társra való igény kielégítésnek ösztöne az egyik legmélyebben húzódó motivációnk az életben. Mégis, ha szétnézünk magunk körül, alig látni harmonikusan működő párkapcsolatot. Szinte mindenkinek van elvált, megcsalt, elhagyott, szingli vagy éppen a mély intimitástól és elköteleződéstől rettegő ismerőse, vagy olyan, aki képtelen megoldani valamiféle problémát és az elől menekülve újra és újra ugyanaz a forgatókönyv játszódik le a párkapcsolataiban. Vajon mi okozza ezt a sok magányos embert, megfeneklett párkapcsolatot, hűtlenséget, elhidegülést, testi, lelki kielégületlenséget a kapcsolatokban? És mi az orvosság rá?

A magam részéről úgy látom, hogy a legtöbben a fogyasztói társadalom hozzáállását alakították ki a párkapcsolathoz: – ha elromlott, cseréld le! Ha túl régi a kapcsolat, engedj az újnak! Ha idős a párod, cseréld fiatalabbra! Ha nem ezt akartad, keress újat! Meghízott? Találj vékonyabbat… és még lehetne sorolni a rideg elveket, amelyeket sokkal többen élnek, mint ahányan bevallják önmaguknak, vagy környezetüknek. Persze van olyan is, amikor becsületre, meg elvekre hivatkozva kényszerítik a nők a férfiakat, vagy a férfiak a nőket maguk mellé, meg a gyerek miatt, meg azért mert, ‘mit fognak gondolni mások’ ha elválunk… ez mind nyilvánvalóan egészségtelen hozzáállás nemcsak a szerelemhez, de minden érzelemhez. Nem segítik a boldogság megtalálását. Mindenesetre ezekből a hozzáállásokból látszik, hogy a legtöbb ember csak elvár valamit a másiktól. Leginkább, hogy kapjon tőle, boldoggá tegye, egésszé tegye, támogassa, erősítse… mennyi olyan férfit és nőt láthatunk, akik az egyik tönkre ment kapcsolatból menekülnek bele egy új kapcsolatba, vagy egy új házasságba, anélkül hogy megérlelné és megértené mi és miért történt.

Szerintem az egyik legnagyobb hiba az a kapcsolatokban, hogy mindenki csak önmagára figyel. Elfelejtjük, hogy egy kapcsolat szárnyalása, működőképessége, vagy épp a benne felmerülő problémák, ahogy egy kapcsolat vége is mindig két emberen múlik. Olyan nincs, hogy mindenért a másikat tesszük felelőssé.
Raspberry-HeartsAhogy azon gondolkodtam, hogy miért vállnak egyoldalúvá a kapcsolatok, vagy miért élik meg ilyen sokan nagyon is önző módon, arra jutottam, hogy a legnagyobb probléma azzal van, hogy úgy kezdenek el emberek párkapcsolatokat, hogy saját magukkal nincsenek rendben. Hogy a bennük élő férfi és női aspektus nem fogta még meg egymás kezét, s nem alkot így a férfi vagy a nő önmagában egységet. S mivel erre képtelen, mivel nem ismerte meg önmagát és saját működéseit, ezért az egységet csak egy párkapcsolatban tudja elképzelni. Viszont mivel nem tárta fel saját lelkét, nem gyógyította be sebeit, nincs tisztában szükségleteivel, igényeivel, hiányaival és többleteivel a párja nem lesz más számára csak egy vetítővászon, amin megjelenik minden, amivel nem szembesült korábban önmagában, s így az a másik személyében visszaköszön. Ez nem mindig a legkellemesebb szituáció. Viszont nem véletlen, hogy a legnagyobb tanítónk az a partnerünk, társunk, szerelmünk.  Feltéve, ha elfogadjuk annak bizalommal, és érezzük, hogy amit közvetít számunkra sosem támadás, rosszindulat. Ezt a viszonyt is ki kell alakítani, egy párkapcsolatban, mivel alapja a bizalmas együttműködésnek. Az biztos, hogy nem adják ingyen. Bízni kell egymásban, rá kell találni a másikkal működő kommunikációs csatornákra, és soha, de soha nem lehet visszaélni vele.

Sokan nem tesznek mást mint üzletként működtetnek egy párkapcsolatot: te megadod, biztosítod, szolgáltatod számomra ezt és ezt, és én ezért cserébe megadom, biztosítom, szolgáltatom számodra ezt és ezt. De ez még a kiegyensúlyozottabb változat. Mert sajnos sokszor az embereknek csak elvárásaik és igényeik vannak és észre sem veszik, hogy nem adnak semmit. A magam részéről egyik változatban sem érezném jól magam.

Ahhoz, hogy jól működő párkapcsolatot alakíthassunk ki, ahhoz komoly belső munkára van szükség. Le kell tisztítani magunkat, meg kell látni önmagunkat, egységet kell teremteni a bennünk élő férfi és nő között. Így tudunk teret és helyet előkészíteni egy új kapcsolat számára, vagy így tudjuk elkezdeni a munkát a jelenlegi párkapcsolatunk helyreállítása, jobbítása érdekében. Önmagunkkal kezdődik minden. Például, hogy képes vagyok e szeretni és elfogadni magam? Tisztelem e saját magam? Bízom e magamban? Hűséges vagyok e magamhoz? Ezek mind olyan fontos kérdések, amelyek nem csak önmagunkhoz való viszonyunkat határozzák meg, de a világ és az emberek hozzánk fűződő viszonyát is. Emellett jó tisztázni magunkban, hogy a párkapcsolatot miért szeretnénk? Addig amíg a válasz az, hogy mert nem jó egyedül, támaszra van szükségem, talán ő megadná nekem, amit nem kaptam meg eddig, de szerettem volna, ketten könnyebb… addig ne kezdjünk bele. Addig érdemesebb magunkkal dolgozni és felfedezni saját belső erőforrásainkat, értékeinket, önállóságunkat, önellátói képességeinket érzelmi értelemben is. Ezek nélkül a kapcsolat üres adok-kapok, s amikor már nincs mit adni, meguntuk a közös játszmát, odébb állunk.

Egy párkapcsolatban nem az a dolgunk, hogy egymás anyjának, vagy apjának a szerepét játszuk el, vagy az ezekből a kapcsolatainkból fakadó űröket, hiányokat, sérüléseket kezeljük… sem az, hogy mankóként támaszkodjunk egymásra, mert egyedül képtelenek vagyunk megállni. Sem arra, hogy legyen valaki, aki által kiteljesedik ‘én-képünk’, önértékelésünk.

Boldog kapcsolat két önmagában is teljes ember között virágozhat. Olyan kapcsolatban, amit nem a szükség, nem az elvárások, nem a környezetnek való megfelelés, nem a szerepek tartanak össze. Hiszen ezek az emberek fognak tudni úgy adni egymásnak, hogy az nem érdekből, vagy a viszonzás elvárásából fakad, hanem szeretetből és mert ‘az én örömöm az, ha neki adhatok’. Amíg a saját érdekeink, boldogságunk és boldogulásunk fontosabb a másiknál, addig nem szeretünk igazán, csupán alanyra talált a bennünk lévő önzés. A szerelemben a másik boldogsága a cél és nem az enyém.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egy ilyen kapcsolatban nincsenek problémák, vagy nem csiszoljuk egymás személyiségét. Azt sem jelenti, hogy nem merülhet fel mély krízis egy alapjaiban jól működő kapcsolatban.

Ha együtt van két ember a legnagyobb szeretetben, akkor is jelentkezhetek problémák, megoldandó feladatok, vagy éppen próbatételek. Ezek a közös fejlődés zálogai. Ahol nem történik semmi, csak ázunk valamiféle langyos vízben, ott halott a kapcsolat. A kérdés csak az, hogyan kezeljük a felmerülő problémákat. Nem elmenekülve, vagy kimenekülve a neház helyzetekből, kínos pillanatokból, hanem ki-ki magában, majd közösen megoldva szembenézünk velük. Így még a nehézségek által is nemesítjük a kapcsolatunkat, levonhatjuk a következtetéseket, tanulhatunk belőlük, változtathatunk dolgokon, még inkább megnyílva egymásnak, csökkentve a távolságot, erősítve az összetartozást. Ez persze sokszor penge él. Csak a mi döntésünk, hogy föladjuk e a kapcsolatot, vagy tovább dolgozunk magunkon. Nem a másikon, magunkon! És, ha a problémák közepette nem vádoljuk a másikat, nem szemrehányást teszünk csalódottságunk miatt, hanem a másik megértésére törekszünk, hajlandóak vagyunk kompromisszumokra, önvizsgálatra, a legmélyebb őszinteségre egymással, képesek vagyunk olykor lemondásra, elfogadásra, esélyt adunk magunknak arra, hogy tartalmas, őszinte, meghitt és boldog kapcsolatot alakítsunk ki önmagunkkal és a párunkkal is. Ehhez a legjobb eszközök a feltétlen bizalom, az odafigyelő beszélgetés, kitárulkozás és megértés, melyek mind a bensőséges intimitás alapjai.

Mindennek megteremtése persze erőfeszítést igényel. Egy párkapcsolatért minden nap kell tenni valamit. De ez a legédesebb tennivaló. A legjobb, ha ez a tenni akarás magától jön, nem kényszerből, hanem a legmélyebb szeretetből, amit két ember egymás iránt érezhet.  Egymás igaz szerelmévé, barátjává, bajtársává, tanítójává és élethosszon át kitartó társává válhatunk, az élet legértékesebb kincsére lelve egymásban… szerintem csak így érdemes…
© Illaberek